NTI Cloud, podmínky použití

Tyto podmínky jsou právní smlouvou mezi vámi, fyzickou nebo právnickou osobou (dále „uživatel”) a společností NTI Corporation (dále „společnost”). Tyto podmínky upravují vaše používání jakýchkoli služeb NTI Cloud, veškerých souvisejících softwarových produktů, včetně všech aktualizací a písemné dokumentace. Software i služby mohou být dále označovány jako „produkty”. Kliknutím na „Souhlasím” nebo jiné podobné tlačítko, nebo používáním produktů, tyto podmínky přijímáte. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, neklikejte na uvedené tlačítko a produkty nepoužívejte. Pokud podmínky akceptujete jménem právnické osoby, zároveň tím prohlašujete, že máte pravomoc tuto osobu zavázat k jejich dodržování.

    1. Vyúčtování a poplatky

K využití služeb se uživatel musí zaregistrovat na serveru NTI a zavázat se k poskytování přesných, úplných a aktuálních registračních údajů po dobu, po niž budete služby využívat. Pokud si uživatel zaregistruje placenou službu, zavazuje se hradit předplatné a případné variabilní poplatky podle využití služeb podle zvoleného typu účtu, a zavazuje se dodržovat jakákoli případná omezení, včetně limitů úložného prostoru. Pokud uživatel překročí přidělený limit, NTI může omezit další zálohování, dokud tento neomezí objem uložených dat nebo si neobjedná službu s vyšším limitem nebo zcela bez omezení. Pokud uživatel k úhradě používá platební kartu, uděluje tím NTI souhlas s automatickým prodlužováním předplatného po jeho vypršení, a s účtováním aktuálních poplatků za tuto službu na zadanou platební kartu, dokud uživatel NTI předem neoznámí, že nemá o další prodloužení předplatného zájem.

    2. Heslo a zabezpečení

Uživatel je povinen své heslo uchovávat bezpečně a neposkytnout jej jiné osobě. Za jakoukoli aktivitu, která bude provedena pod uživatelským jménem a účtem uživatele, nese tento plnou odpovědnost. Pokud uživatel ztratí heslo nebo šifrovací klíč k účtu, ztratí i přístup k zálohovaným datům. Jakékoli neoprávněné použití účtů nebo jiné narušení bezpečnosti služeb musí uživatel neprodleně oznámit NTI. Pokud NTI zjistí, že došlo (nebo může dojít) k narušení bezpečnosti, může uživateli pozastavit účty a vyžadovat, aby si změnil uživatelské jméno a heslo.

    3.Ochrana osobních údajů

Shromažďování, používání a sdělování osobních informací a zálohovaných nebo jiných dat se řídí Zásadami NTI na ochranu osobních údajů, které jsou odkazem začleněny do těchto podmínek. Zobrazit zásady ochrany osobních údajů. Zobrazit zásady ochrany osobních údajů.

    4.Využití služeb a softwaru

NTI uživateli v souladu s těmito podmínkami uděluje omezené, nevýhradní, nepřevoditelné a odvolatelné svolení k používání služeb a softwaru. Software NTI může uživatel instalovat a jeho spustitelné instalační soubory užívat pouze na tom počtu a typu zařízení, které jsou uvedeny v aktuální dokumentaci pro jeho účet, poskytované NTI nebo autorizovaným prodejcem. Součástí softwaru může být i softwarový kód jiných subjektů, a jeho použití bude podléhat licenčním podmínkám, které kód doprovázejí.

Veškerá práva, nároky a zájmy vztahující se na produkty, včetně všech práv duševního vlastnictví, jsou majetkem společnosti NTI nebo jiného subjektu. NTI a další poskytovatelé licencí si – s výjimkou svolení k používání uděleného v těchto podmínkách – ponechávají všechna práva na produkty, a neudělují na ně uživateli žádné implicitní licence.

Uživatel se výslovně zavazuje, že nebude provádět následující aktivity, ani je neumožní jiné osobě:
 

 • poskytovat licence, pronajímat, půjčovat, převádět nebo distribuovat jakékoli části produktů;
 • produkty upravovat, přizpůsobovat, překládat či vytvářet z nich odvozená díla;
 • produkty dekompilovat, provádět zpětnou analýzu, rozkládat či se jinak pokoušet odvodit jejich zdrojový kód;
 • odstraňovat, zakrývat ani měnit ochranné známky, upozornění na autorská nebo jiná vlastnická práva na produktech uvedená.
 •  

      5.Splnění zákonných požadavků a přijatelný způsob využití

  Uživatel nese plnou odpovědnost za své chování při využívání služeb a práci s jakýmikoli materiály, které v rámci služeb zálohujete. Uživatel se výslovně zavazuje, že produkty nebude používat tak, že by mohl:

   
 • porušovat zákony nebo předpisy;
 • porušovat práva duševního vlastnictví nebo jiná práva jiných subjektů;
 • přenášet jakékoli materiály, které obsahují viry nebo jiný škodlivý počítačový kód, nebo soubory, jako jsou trojské koně, červi nebo časované bomby.
 •  

      6.Ochrana práv z duševního vlastnictví

  NTI respektuje duševní vlastnictví ostatních a vyžaduje totéž od uživatelů jejích služeb. Uživatel při použití produktů nesmí odesílat, ukládat, sdílet, zobrazovat, zveřejňovat, zasílat emailem, přenášet nebo jinak zpřístupňovat materiál, který porušuje autorská práva, patenty, ochranné známky, obchodní tajemství nebo jiná vlastnická práva jakékoli osoby. Účty uživatelů, kteří tato pravidla opakovaně poruší, NTI za patřičných okolností zruší.

      7.Odškodnění uživatelem

  Uživatel se zavazuje, že odškodní a ochrání NTI, její dodavatele, prodejce, partnery a dceřiné společnosti před jakýmikoli nároky, závazky, škodami, ztrátami a náklady, včetně přiměřených právnických poplatků a nákladů, které vzniknou v souvislosti s:

   
 • užíváním produktů uživatelem
 • porušením těchto podmínek uživatelem;
 • porušením práv jiných subjektů uživatelem, včetně všech práv duševního vlastnictví;
 • stížnostmi, že použití zálohovaných dat uživatelem způsobilo škodu jinému subjektu.
 •  

  Tato povinnost odškodnění zůstane v platnosti i po ukončení nebo vypršení platnosti účtu uživatele a těchto podmínek.

      8.Změny ve službách a podmínkách.

  NTI si vyhrazuje právo kdykoli změnit, pozastavit nebo ukončit poskytování služeb nebo její části i bez předchozího upozornění. NTI nad rámec svých povinností vynaloží obchodně přiměřené úsilí, aby uživatele na takové jednání upozornila emailem, zprávou předanou do jeho účtu nebo zveřejněním informací na svých webových stránkách (dále „webové stránky”).

  NTI si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli měnit, a každá taková změna vstoupí v platnost po zveřejnění na webových stránkách. Žádné z podstatných změn nebudou mít zpětnou platnost. Pokud uživatel hodlá produkty využívat i po takové změně, musí znovu odsouhlasit modifikované podmínky použití. Abyste byli informováni o všech změnách, přečtěte si prosím vždy aktuální verzi podmínek, zobrazených na webových stránkách. Pokud uživatel s jakýmikoli změnami v této smlouvě nesouhlasí, nesmí produkty dále používat.

      9.Smluvní období a ukončení platnosti

  Tyto podmínky, a jakékoli jejich zveřejněné modifikace, zůstávají v platnosti, dokud uživatel udržuje účet nebo produkty využívá. Uživatel může svůj účet kdykoli a z jakéhokoli důvodu zrušit, a to postupem podle pokynů a ukončením užívání produktů.

  NTI může účet uživatele a bez upozornění zrušit, pokud tento neprodlouží předplatné, nezaplatí některé poplatky nebo faktury v době splatnosti, nebo jinak tyto podmínky poruší.

  Při ukončení nebo vypršení platnosti účtu nebo těchto podmínek uživatel ztrácí právo dále produkty využívat, a ztrácí také přístup k zálohovaným datům a možnost jejich obnovení ze záloh. Uživatel také výslovně bere na vědomí, že NTI nemá povinnost – jemu či jiné osobě – poskytnout kopii zálohovaných dat, a že může zálohy ze svých systémů automaticky mazat.

      10.Odmítnutí odpovědnosti

  UŽIVATEL VÝSLOVNĚ BERE NA VĚDOMÍ, ŽE PRODUKTY VYUŽÍVÁ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ, A ŽE TYTO JSOU POSKYTOVÁNY, „TAK JAK JSOU” A PODLE SVÉ DOSTUPNOSTI. NTI, JEJÍ DODAVATELÉ, PRODEJCI, PARTNEŘI A JEJICH DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ POSKYTOVAT JAKÉKOLI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ I VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU A NENARUŠENÍ JAKÝCHKOLI PRÁV. NTI, JEJÍ DODAVATELÉ, PRODEJCI, PARTNEŘI A JEJICH DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI ZEJMÉNA NEZARUČUJÍ, ŽE (A) PRODUKTY BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY UŽIVATELE; (B) UŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ UŽIVATELEM BUDE VČASNÉ, NEPŘERUŠENÉ, BEZPEČNÉ A BEZ CHYB; (C) VEŠKERÉ INFORMACE ZÍSKANÉ UŽIVATELEM DÍKY PRODUKTŮM BUDOU PŘESNÉ A SPOLEHLIVÉ; (D) VEŠKERÉ VADY A CHYBY V PRODUKTECH BUDOU OPRAVENY

  JAKÝKOLI MATERIÁL STAŽENÝ NEBO JINAK ZÍSKANÝ POMOCÍ PRODUKTŮ UŽIVATEL UŽÍVÁ PODLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A NA VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST, A SÁM NESE VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY, KTERÉ TENTO MATERIÁL ZPŮSOBÍ NA JEHO HARDWARU A DATECH. UŽIVATEL DÁLE BERE NA VĚDOMÍ, ŽE PRODUKTY NEJSOU URČENY ANI VHODNÉ K POUŽITÍ V APLIKACÍCH, KDE BY MOHLY ZPŮSOBIT ÚMRTÍ ČI ZRANĚNÍ OSOB, POPŘ. FYZICKÉ ČI EKOLOGICKÉ ŠKODY.

      11.Omezení odpovědnosti

  UŽIVATEL VÝSLOVNĚ BERE NA VĚDOMÍ, ŽE NTI, JEJÍ DODAVATELÉ, PRODEJCI, PARTNEŘI A JEJICH DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI NEODPOVÍDAJÍ ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY, VČETNĚ ŠKOD Z UŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY POVĚSTI, VÝHOD, DAT, VZNIKU NÁKLADŮ NA ZAKOUPENÍ NEBO NÁHRADU ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, NEBO JINÝCH NEHMOTNÝCH ZTRÁT (I V PŘÍPADĚ, ŽE OSOBA, OD NÍŽ BYSTE POŽADOVALI NÁHRADU ŠKODY, BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA), VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍT PRODUKTY NEBO JINAK S NIMI SOUVISEJÍCÍ.

  UŽIVATEL BERE NA VĚDOMÍ, ŽE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST NTI, JEJÍCH DODAVATELŮ, PRODEJCŮ, PARTNERŮ A JEJICH DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ ZA VEŠKERÉ NÁROKY V SOUVISLOSTI S PRODUKTY NEPŘESAHUJE VÝŠI SKUTEČNĚ ZAPLACENÉ ČÁSTKY ZA DANÝ ÚČET A SLUŽBY PO DOBU JEDNOHO ROKU PŘED VZNIKEM PŘÍSLUŠNÉ POHLEDÁVKY, MAXIMÁLNĚ VŠAK ČÁSTKU JEDNOHO STA AMERICKÝCH DOLARŮ. U ÚČTŮ BEZPLATNÝCH NEBO NA ZKUŠEBNÍ DOBU NTI, JEJÍ DODAVATELÉ, PRODEJCI, PARTNEŘI A JEJICH DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI ZA NIC V SOUVISLOSTI S PRODUKTY NEODPOVÍDAJÍ. UŽIVATEL VÝSLOVNĚ BERE NA VĚDOMÍ, ŽE TOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI JE ZÁKLADNÍM PRVKEM DOHODY MEZI NÍM A NTI.

      12.Obecné

  Uživatel bere na vědomí, že využití produktů může podléhat zákonům o vývozu a dovozu zboží do Spojených států a dalších zemí. Uživatel se zavazuje dodržovat veškeré vývozní a dovozní zákony a předpisy. Uživatel zejména bere na vědomí, že produkty nelze vyvážet do zemí, na které USA uvalily embargo, ani dodávat je osobám na seznamu nežádoucích osob ministerstva financí nebo obchodu USA. Použitím produktů uživatel prohlašuje a zaručuje se, že se v takové zemi a na takovém seznamu nenachází. Dále se zavazuje, že produkty nebude používat k jiným účelům zakázaných zákony USA, např. k vývoji, konstrukci nebo výrobě raket a jaderných, chemických nebo biologických zbraní.

  Tyto podmínky a vztah mezi uživatelem a NTI se řídí zákony státu Kalifornie, s výjimkou situací, kdy dochází ke konfliktu s mezinárodním právem. Uživatel bere na vědomí, že veškeré spory nebo nároky vyplývající z těchto podmínek budou řešit soudy v Orange County v Kalifornii, USA. Uživatel výslovně bere na vědomí, že NTI může podat žalobu v jakékoli zemi jurisdikci k ochraně a prosazování jejího práva z duševního vlastnictví. Na tyto podmínky se nevztahuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží.

  Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi uživatelem a NTI a zcela nahrazují jakékoliv předchozí dohody mezi oběma stranami v souvislosti s produkty. Pokud bude jakákoli část těchto podmínek shledána neplatnou nebo nevynutitelnou, bude tato část vykládána v souladu s platnými právními předpisy tak, aby co nejvěrněji odrážela původní záměry stran, přičemž zbývající části podmínek zůstávají v plné platnosti a účinnosti. Upuštění od vykonávání nebo vymáhání jakéhokoli práva či ustanovení těchto podmínek ze strany NTI se nepovažuje za zřeknutí se tohoto práva nebo ustanovení. Uživatel bere na vědomí, že z těchto podmínek nesmějí mít prospěch žádné cizí subjekty, pokud zde není výslovně uvedeno jinak. Uživatel bere na vědomí, že jakýkoli nárok nebo žaloba týkající se těchto podmínek nebo využití produktů musí být podána do jednoho roku po vzniku důvodu, jinak nárok pozbývá platnosti.

  Uživatel nesmí svá práva ani povinností vyplývajících z této smlouvy postoupit nebo převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu NTI. NTI může tuto smlouvu libovolně převést na jiný subjekt.