Servicevoorwaarden voor NTI Cloud

Deze servicevoorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u (hetzij een natuurlijke persoon, hetzij een rechtspersoon) en NTI Corporation. Uw gebruik van services van NTI Cloud en eventuele gerelateerde softwareproducten, inclusief alle updates en geschreven documentatie, is onderworpen aan deze voorwaarden. Naar de software en services kan worden verwezen met de term "Producten". Door op de knop "AKKOORD" of een vergelijkbare knop te klikken of door Producten te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, geeft u de acceptatie niet aan en gebruikt u de Producten niet. Als u namens een rechtspersoon akkoord gaat met de Voorwaarden, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om die rechtspersoon te binden aan deze Voorwaarden.

    1. Accounting & vergoedingen

U moet zich registreren bij NTI om de Services te gebruiken en verplicht zich ertoe om de registratiegegevens juist, volledig en up-to-date te houden zolang u de Services blijft gebruiken. Als u zich aanmeldt voor een betaalde account, verplicht u zich ertoe om abonnementskosten en eventuele op gebruik gebaseerde kosten te betalen voor de accountsoort die u hebt gekozen en gaat u akkoord met toepasselijke restricties, inclusief quota voor de hoeveelheid opslagruimte die u mag gebruiken. Als u een quotum gereserveerd voor uw account overschrijdt, gaat u ermee akkoord dat NTI de mogelijkheid om back-ups te maken van meer gegevens beperkt totdat u de door u gebruikte opslagruimte vermindert of zich aanmeldt voor een andere soort account met een hoger quotum of zonder quotum. Als u voor betaling een creditcard gebuikt, geeft u NTI toestemming om uw abonnement automatisch te verlengen en de dan toepasselijke verlengingskosten in rekening te brengen op de creditcard die is gekoppeld aan uw account, tenzij u NTI van tevoren op de hoogte hebt gesteld dat u het abonnement niet wilt verlengen.

    2. Wachtwoord & beveiliging

U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van uw wachtwoorden en verplicht zich ertoe uw wachtwoorden niet te openbaren aan derden. U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden met uw gebruikersnamen en accounts. Als u de wachtwoorden of coderingssleutels voor uw accounts kwijtraakt, is het mogelijk dat u geen toegang meer hebt tot de back-ups van uw gegevens. U dient NTI onmiddellijk op de hoogte te brengen van ongeautoriseerd gebruik van uw accounts of enige andere inbreuk op de beveiliging met betrekking tot de Services. Als NTI vaststelt dat een inbreuk op de beveiliging heeft plaatsgevonden of waarschijnlijk zal plaatsvinden, kan NTI uw accounts opschorten en eisen dat u uw gebruikersnamen en wachtwoorden wijzigt.

    3.Privacybeleid

U gaat ermee akkoord dat het verzamelen, gebruiken en openbaar maken door NTI van uw persoonlijke informatie, back-upgegevens of andere gegevens onderworpen is aan het Privacybeleid van NTI, dat middels verwijzing deel uitmaakt van deze Voorwaarden. Privacybeleid bekijken. Privacybeleid bekijken.

    4.Gebruik van Services & Software

Onderworpen aan deze voorwaarden verleent NTI aan u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie voor het gebruik van de Services en Software. U mag de Software in uitvoerbare vorm alleen installeren en gebruiken op het aantal apparaten dat en de soort apparaten die worden gespecificeerd in de dan actuele documentatie voor uw accountsoort, zoals aangegeven door NTI of een geautoriseerd wederverkoper. U erkent dat bepaalde code van derde partijen geleverd kan worden met de software en dat het gebruik van die software is onderworpen aan de licentievoorwaarden die bij die code worden geleverd.

U erkent dat NTI of derden eigenaar zijn van alle rechten, eigendomsrechten en belangen op en in de Producten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten. Met uitzondering van de licentie die met deze Voorwaarden wordt verleend, behouden NTI en licentiegevers van NTI alle rechten met betrekking tot de Producten en er worden u geen impliciete licenties verleend.

U verplicht zich er met name toe dat u het volgende niet zult doen, noch zult toestaan dat een andere persoon dat doet:
 

 • de Producten of een gedeelte daarvan in sublicentie geven, leasen, verhuren, uitlenen, overdragen of distribueren;
 • de Producten wijzigen, aanpassen of vertalen of van de Producten afgeleide werken maken;
 • broncode van de Producten decompileren, onderwerpen aan reverse engineering, disassembleren of anderszins pogen te herleiden; en
 • een handelsmerk, copyrightvermelding of andere meldingen van eigendomsrechten die worden weergegeven in de Producten, verwijderen, verbergen of wijzigen.
 •  

      5.Naleving van recht & aanvaardbaar gebruik

  U bent als enige verantwoordelijk voor uw gedrag met betrekking tot de Services en de inhoud van back-ups die u via de Services opslaat. U verplicht zich er met name toe dat u de Producten niet zult gebruiken voor het volgende:

   
 • wetten of regelingen overtreden;
 • inbreuk maken op intellectuele eigendom of andere rechten van derden;
 • materiaal overdragen dat virussen bevat of andere schadelijke computercode of bestanden zoals Trojan horses, wormen of tijdbommen.
 •  

      6.Bescherming van intellectuele eigendom

  NTI respecteert de intellectuele eigendom van anderen en eist dat gebruikers van de Services hetzelfde doen. Bij het gebruik van de Producten is het u niet toegestaan materiaal te uploaden, op te slaan, te delen, weer te geven, te posten, te e-mailen, te verzenden of anders beschikbaar te maken als dat materiaal inbreuk maakt op een copyright, patent, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten van een persoon of entiteit. In voorkomende gevallen zal NTI de accounts beëindigen van degenen die herhaaldelijk inbreuk plegen.

      7.Vrijwaring door gebruiker

  U verplicht zich ertoe NTI en leveranciers, wederverkopers, partners en van NTI (inclusief enige gelieerde bedrijven) te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten, inclusief redelijke vergoeding en kosten voor advocaten, in verband met:

   
 • uw gebruik van de Producten;
 • uw schending van deze Voorwaarden;
 • uw schending van enig recht van een derde, inclusief enig intellectueel eigendomsrecht; en
 • elke claim dat het gebruik van back-ups van uw gegevens schade heeft veroorzaakt voor een derde.
 •  

  Deze verplichting tot vrijwaring blijft van kracht wanneer uw account en deze Voorwaarden worden beëindigd of verlopen.

      8.Wijzigingen in de Services & Voorwaarden

  NTI behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder kennisgeving (een deel van) de Services te wijzigen, te onderbreken of te beëindigen. Ofschoon NTI daartoe niet verplicht is, zal NTI commercieel redelijke inspanningen leveren om u van een dergelijke actie op de hoogte te brengen door u een e-mail te sturen, een bericht in de client weer te geven of door de relevante informatie op de website van NTI ("Site") te plaatsen.

  NTI behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen en dergelijke wijzigingen worden van kracht op het moment dat ze op de Site zijn gepubliceerd. Wezenlijke wijzigingen zullen geen terugwerkende kracht hebben. Met uw voortgezet gebruik van de Producten na een dergelijke wijziging geeft u aan ermee in te stemmen dat u bent gebonden door de gewijzigde Voorwaarden. Als u op de hoogte wilt blijven van wijzigingen, raadpleegt u de meest recente versie van deze Voorwaarden die op deze Site staan. Als u er niet akkoord mee gaat dat u bent gebonden door deze Voorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Producten.

      9.Looptijd & beëindiging

  Deze Voorwaarden en alle op de Site geplaatste wijzigingen blijven van kracht zolang u een account blijft onderhouden of de Producten blijft gebruiken. U kunt uw account te allen tijde en om welke reden dan ook opzeggen door de desbetreffende instructies te volgen en te stoppen met het gebruik van de Producten.

  NTI kan uw account en deze Voorwaarden met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving beëindigen als u nalaat uw abonnement te vernieuwen, nalaat vergoedingen of facturen te betalen wanneer die verschuldigd zijn of anderszins deze Voorwaarden niet nakomt.

  Bij de beëindiging of het vervallen van uw account of deze Voorwaarden hebt u niet langer het recht om de Producten te blijven gebruiken en hebt u geen toegang meer tot uw back-upgegevens en kunt u die niet meer herstellen. Bovendien gaat u er met name mee akkoord dat NTI geen verplichting heeft om u of iemand anders te voorzien van een kopie van uw back-upgegevens en het recht heeft om die gegevens automatisch te verwijderen van NTI-systemen

      10.Afwijzing van garanties

  U GAAT ER MET NAME MEE AKKOORD DAT U HET VOLLEDIGE RISICO DRAAGT VOOR UW GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN EN DAT DE PRODUCTEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN ZE VERKEREN EN WANNEER ZE BESCHIKBAAR ZIJN. NTI EN DE LEVERANCIERS, WEDERVERKOPERS EN PARTNERS VAN NTI (INCLUSIEF ENIGE GELIEERDE BEDRIJVEN) WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF, INCLUSIEF DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET PLEGEN VAN INBREUK. MET NAME GEVEN NTI EN DE LEVERANCIERS, WEDERVERKOPERS EN PARTNERS VAN NTI (INCLUSIEF ENIGE GELIEERDE BEDRIJVEN) GEEN GARANTIE DAT (A) DE PRODUCTEN VOLDOEN AAN UW VEREISTEN; (B) UW GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN OP VOOR U GESCHIKTE MOMENTEN KAN PLAATSVINDEN OF DAT HET GEBRUIK ONONDERBROKEN, VEILIG EN VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN; (C) INFORMATIE DIE U HEBT VERKREGEN MIDDELS DE PRODUCTEN, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR IS; EN (D) EVENTUELE DEFECTEN OF FOUTEN IN DE PRODUCTEN WORDEN GECORRIGEERD.

  TOEGANG TOT HET MATERIAAL DAT IS GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS IS VERKREGEN MIDDELS HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN, GESCHIEDT NAAR UW EIGEN GOEDDUNKEN EN OP UW RISICO EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN UW APPARAAT EN VERLIES VAN GEGEVENS DIE HET GEVOLG ZIJN VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL. BOVENDIEN ERKENT U DAT DE PRODUCTEN NIET BEDOELD OF GESCHIKT ZIJN VOOR GEBRUIK IN TOEPASSINGEN DIE KUNNEN LEIDEN TOT DOOD, PERSOONLIJK LETSEL OF ERNSTIGE FYSIEKE SCHADE OF SCHADE AAN HET MILIEU.

      11.Beperking van aansprakelijkheid

  U GAAT ER MET NAME MEE AKKOORD DAT NTI EN DE LEVERANCIERS, WEDERVERKOPERS EN PARTNERS VAN NTI (INCLUSIEF ENIGE GELIEERDE BEDRIJVEN) JEGENS U NIET AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF SMARTENGELD, INCLUSIEF SCHADE DOOR DERVING VAN WINSTEN, VERLIES VAN GOODWILL, ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS, KOSTEN VAN DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES, OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS NIET ALS DE PARTIJ DIE U OM VERGOEDING VRAAGT, OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE PRODUCTEN OF DIE OP ENIGE MANIER TE MAKEN HEEFT MET DE PRODUCTEN.

  U GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN NTI EN DE LEVERANCIERS, WEDERVERKOPERS EN PARTNERS VAN NTI (INCLUSIEF ENIGE GELIEERDE BEDRIJVEN) VOOR CLAIMS MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN BEPERKT IS TOT HET BEDRAG DAT DAADWERKELIJK IS BETAALD VOOR DE BETREFFENDE ACCOUNT GEDURENDE DE PERIODE VAN ÉÉN (1) JAAR VOORDAT DE CLAIM WERD INGEDIEND OF HONDERD DOLLAR (US$100), MET DIEN VERSTANDE DAT HET LAAGSTE VAN DEZE TWEE BEDRAGEN ZAL WORDEN GEBRUIKT. INDIEN DE ACCOUNT GRATIS IS OF EEN PROEFACCOUNT, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN NTI EN DE LEVERANCIERS, WEDERVERKOPERS EN PARTNERS VAN NTI (INCLUSIEF ENIGE GELIEERDE BEDRIJVEN) VOOR CLAIMS MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN BEPERKT IS TOT NUL DOLLAR (US$0). U GAAT ER MET NAME MEE AKKOORD DAT DEZE BEPERKING VAN SCHADEVERGOEDINGEN EEN FUNDAMENTEEL ELEMENT IS VAN VAN DE BASIS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN NTI.

      12.Algemeen

  U erkent dat het gebruik van de Producten onderworpen kan zijn aan de export- en importwetten van de Verenigde Staten en andere landen. U verplicht zich tot naleving van alle wetten en regelingen met betrekking tot export en import. U erkent met name dat de producten niet mogen worden geëxporteerd of geherexporteerd naar een land waarvoor de V.S. een embargo heeft ingesteld of naar iemand die op de lijst "Specially Designated Nationals" van het Amerikaanse ministerie van financiën of de "Denied Persons List" of "Denied Entity List" van het Amerikaanse ministerie van handel staat. Door de Producten te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in een dergelijk land en niet op zo'n lijst staat. U stemt er ook mee in dat u de Producten niet mag gebruiken voor doeleinden die zijn verboden onder de wetgeving van de V.S., inclusief de ontwikkeling, het ontwerp en de productie van raketten en nucleaire, chemische of biologische wapens.

  Deze Voorwaarden en de relatie tussen u en NTI zijn onderworpen aan de wetgeving van de staat California, met uitsluiting van de bepalingen aangaande wetsconflicten. U stemt ermee in dat u onderworpen bent aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de gerechtshoven in Orange County, California voor de oplossing van elk geschil dat of elke claim die voortvloeit uit deze Voorwaarden. Met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten stemt u er met name mee in dat NTI in elke jurisdictie een procedure kan aanspannen om rechten te beschermen of af te dwingen. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze Voorwaarden.

  Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en NTI en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en NTI met betrekking tot de Producten. Als enig deel van deze Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, zal dat deel worden geïnterpreteerd op een manier die consistent is met de toepasselijke wetgeving om, zo goed als mogelijk, de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen tot uitvoer te brengen en blijven de overige delen onverminderd van kracht. Als NTI enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet uitoefent of afdwingt, betekent dat niet dat wordt afgezien van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. U stemt ermee in dat, met uitzondering van hetgeen expliciet wordt bepaald in deze Voorwaarden, er geen derden zullen zijn die voordeel hebben van deze overeenkomst. U gaat ermee akkoord dat elke claim of vordering met betrekking tot deze Voorwaarden of het gebruik van de Producten moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat de grond voor de vordering zich voordeed.

  Het is u niet toegestaan rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen of over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NTI. NTI kan deze overeenkomst naar eigen goeddunken overdragen.