Bestemmelser for NTI Cloud-tjenesten

Disse tjenestebestemmelsene er en rettslig avtale mellom deg (én person eller juridisk entitet) og NTI Corporation. Disse bestemmelsene styrer din bruk av tjenestene på NTI Cloud og eventuelle tilknyttede programvareprodukter, herunder alle oppdateringer og all skriftlig dokumentasjon. Både programvare og tjenester kan kalles ”produkter”. Når du klikker ”GODTA” eller en lignende knapp eller bruker produktene, godtar du disse bestemmelsene. Hvis du ikke godtar disse bestemmelsene, skal du ikke angi at du godtar dem og heller ikke bruke produktene. Hvis du godtar disse bestemmelsene på vegne av en juridisk entitet, går du god for at du har den nødvendige myndighet til å binde den juridiske entiteten til disse bestemmelsene.

    1. Konto og avgifter

Du må registrere deg hos NTI for å bruke tjenestene, og du må selv påse at registreringsinformasjonen er riktig, fullstendig og oppdatert så lenge du bruker tjenestene. Hvis du registrerer deg med en betalingskonto, skal du betale abonnementsavgiften og eventuelle brukerbaserte avgifter for den valgte kontotypen. Du godtar også aktuelle restriksjoner, herunder kvoter med hensyn til datamengden som kan lagres. Hvis du overstiger kvoten som er tildelt kontoen, samtykker du i at NTI kan begrense din mulighet til å sikkerhetskopiere ytterligere data til du reduserer lagringsmengden, eller til du registrerer deg med en annen kontotype med større eller ingen kvote. Hvis du betaler med kredittkort, gir du NTI autorisasjon til å fornye abonnementet automatisk og belaste det tilknyttede kredittkortet med fornyelsesavgiftene som gjelder til enhver tid, med mindre du underretter NTI på forhånd om at du ikke ønsker å fornye abonnementet.

    2. Passord og sikkerhet

Du har selv ansvaret for å oppbevare passord på en trygg måte, og du må godta at passord ikke skal videreformidles til tredjeparter. Du har eneansvaret for aktiviteter som foregår under dine brukernavn og kontoer. Hvis du mister passord eller krypteringsnøkler til kontoene, er det ikke sikkert at du kan få tilgang til sikkerhetskopierte data igjen. Du må underrette NTI umiddelbart ved eventuell uautorisert bruk av kontoene eller andre sikkerhetsbrudd i forbindelse med tjenestene. Hvis NTI fastslår at et sikkerhetsbrudd har inntruffet eller sannsynligvis vil inntreffe, kan NTI stanse bruken av kontoene dine og kreve at du endrer brukernavn og passord.

    3.Retningslinjer for personvern

Du samtykker i at NTIs innhenting, bruk og videreformidling av din(e) personlige informasjon, sikkerhetskopierte data eller andre data er underlagt NTIs retningslinjer for personvern, som det er henvist til i disse bestemmelsene. Vis retningslinjene for personvern. Vis retningslinjene for personvern.

    4.Bruk av tjenester og programvare

NTI gir deg en begrenset, ikke eksklusiv lisens, som ikke kan overføres og som kan inndras, til å bruke tjenestene og programvaren i samsvar med disse bestemmelsene. Du kan bare installere og bruke programvaren i kjørbart format på det antallet og den typen enheter som er angitt i den daværende dokumentasjonen for kontotypen, som spesifisert av NTI eller en autorisert forhandler. Du godtar at programvaren kan inneholde en viss tredjepartskode og at lisensbestemmelsene for koden styrer bruken av den.

Du godtar at NTI eller tredjeparter eier alle rettigheter, eiendomsrettigheter og interesser i og til produktene, herunder alle åndsrettigheter. NTI og dets lisensgivere beholder alle rettigheter til produktene, med unntak av lisensen som gis i samsvar med disse bestemmelsene, og du får ingen underforståtte lisenser.

Du godtar uttrykkelig at du ikke skal gjøre, eller tillate at en annen person gjør, følgende:
 

 • underlisensiere, lease, leie ut, låne ut, overføre eller distribuere noen del av produktene
 • endre, tilpasse, oversette eller opprette avledede arbeider ut fra produktene
 • dekompilere, rekonstruere, demontere eller på annen måte prøve å avdekke kildekoden til produktene
 • fjerne, skjule eller endre merknader om varemerker, opphavsrett eller andre eiendomsrettigheter som vises på produktene
 •  

      5.Samsvar med lovgivning og godkjent bruk

  Du har eneansvar for din opptreden med hensyn til tjenestene og eventuelle sikkerhetskopierte data du lagrer på tjenestene. Du godtar uttrykkelig at du ikke skal bruke produktene til å:

   
 • bryte lover eller forskrifter
 • krenke tredjeparters åndsrettigheter eller andre rettigheter
 • overføre materiale som inneholder virus eller annen skadelig datakode eller filer som trojanske hester, ormer eller tidsbomber.
 •  

      6.Vern av åndsrettigheter

  NTI respekterer andres åndsrettigheter og krever at brukerne av tjenestene gjør det samme. Når du bruker produktene, har du ikke anledning til å laste opp, lagre, dele, vise, poste, sende per e-post, overføre eller på annet vis gjøre materiale tilgjengelig som krenker andre personers eller entiteters rettigheter med hensyn til opphavsrett, patenter, varemerker, forretningshemmeligheter eller andre eiendomsrettigheter. NTI vil si opp kontoene til personer som gjentatte ganger krenker andres rettigheter.

      7.Skadesløshet

  Du godtar at du skal forsvare, skjerme og holde NTI og dets leverandører, forhandlere, partnere og respektive tilknyttede selskaper skadesløse ved alle former for krav, erstatningsansvar, skadeserstatning, tap og kostnader, herunder rimelige advokatsalærer og utgifter, i forbindelse med:

   
 • din bruk av produktene
 • ditt brudd på disse bestemmelsene
 • ditt brudd på tredjeparters rettigheter, herunder eventuelle åndsrettigheter
 • eventuelle krav om at bruken av dine sikkerhetskopierte data har påført en tredjepart skade
 •  

  Denne forpliktelsen om skadesløshet skal gjelde selv om din konto og disse bestemmelsene sies opp eller utløper.

      8.Endringer av tjenestene og bestemmelsene

  NTI forbeholder seg rett til når som helst å endre, stanse eller avslutte leveransen av tjenestene, helt eller delvis, uten varsel. Selv om NTI ikke har noen forpliktelser i så måte, skal NTI likevel iverksette rimelige, kommersielle tiltak for å melde fra om en slik hendelse ved å sende en e-post eller privat melding eller ved å poste relevant informasjon på NTIs webområde (”webområdet”).

  NTI forbeholder seg retten til å endre disse bestemmelsene når som helst, og enhver slik endring trer i kraft når den postes på webområdet. Alle vesentlige endringer gjelder bare for fremtiden. Hvis du fortsetter å bruke produktene etter en slik endring, anses du for å godkjenne de endrede bestemmelsene og være bundet av dem. Hold deg informert om eventuelle endringer ved å vise den mest oppdaterte versjonen av disse bestemmelsene, som er postet på webområdet. Hvis du ikke godtar disse bestemmelsene, må du slutte å bruke produktene umiddelbart.

      9.Varighet og opphør

  Disse bestemmelsene og eventuelle postede endringer gjelder så lenge du fortsatt opprettholder en konto eller bruker produktene. Du kan si opp kontoen når som helst og uten grunn, ved å følge anvisningene og slutte å bruke produktene.

  NTI kan si opp kontoen din og disse bestemmelsene umiddelbart og uten varsel hvis du unnlater å fornye abonnementet, unnlater å betale avgifter eller fakturaer til forfall eller på annen måte opptrer i strid med disse bestemmelsene.

  Hvis kontoen eller disse bestemmelsene sies opp eller utløper, har du ikke lenger rett til å bruke produktene, og du kan ikke lenger få tilgang til og gjenopprette sikkerhetskopierte data. Du godtar også uttrykkelig at NTI ikke er forpliktet til å levere, verken til deg eller andre, en kopi av de sikkerhetskopierte dataene, og at NTI kan fjerne de sikkerhetskopierte dataene fra NTIs systemer automatisk.

      10.Garantifraskrivelse

  DU GODTAR UTTRYKKELIG AT DIN BRUK AV PRODUKTENE FOREGÅR PÅ EGEN RISIKO, OG AT PRODUKTENE LEVERES ”SOM DE ER” OG ”HVIS TILGJENGELIGE”. NTI OG DETS LEVERANDØRER, FORHANDLERE, PARTNERE OG RESPEKTIVE TILKNYTTEDE SELSKAPER FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE FORMER FOR GARANTIER, BÅDE UTTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅTTE, HERUNDER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL OG UNNLATT KRENKELSE AV ANDRES RETTIGHETER. NTI OG DETS LEVERANDØRER, FORHANDLERE, PARTNERE OG RESPEKTIVE TILKNYTTEDE SELSKAPER GIR INGEN GARANTI FOR (A) AT PRODUKTENE VIL OPPFYLLE DINE KRAV, (B) AT DIN BRUK AV PRODUKTENE VIL FOREGÅ TIL RETT TID, UAVBRUTT, SIKKERT ELLER FEILFRITT, (C) AT INFORMASJON DU SKAFFER DEG SOM FØLGE AV PRODUKTENE, VIL VÆRE RIKTIG ELLER PÅLITELIG, ELLER (D) AT EVENTUELLE MANGLER ELLER FEIL PÅ PRODUKTENE VIL BLI RETTET.

  MATERIALE SOM LASTES NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE SKAFFES GJENNOM BRUK AV PRODUKTENE, BRUKES PÅ EGET ANSVAR OG EGEN RISIKO, OG DU HAR ENEANSVARET FOR EVENTUELL SKADE PÅ DIN ENHET ELLER TAP AV DATA SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV NEDLASTING AV SLIKT MATERIALE. DU GODTAR VIDERE AT PRODUKTENE VERKEN ER TILTENKT FOR ELLER EGNET TIL BRUK I ANVENDELSER SOM KAN FØRE TIL DØDSFALL, PERSONSKADE ELLER ALVORLIG FYSISK ELLER MILJØMESSIG SKADE.

      11.Begrensning i erstatningsansvar

  DU GODTAR UTTRYKKELIG AT NTI OG DETS LEVERANDØRER, FORHANDLERE, PARTNERE OG RESPEKTIVE TILKNYTTEDE SELSKAPER IKKE ER ERSTATNINGSANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR INDIREKTE, PÅLØPEN ELLER SPESIELL SKADE, FØLGESKADE ELLER FORHØYET STRAFFEERSTATNING, HERUNDER SKADESERSTATNING FOR TAP AV FORTJENESTE, GOODWILL, BRUK, DATA, INNKJØP AV ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER ELLER ANNET IMMATERIELT TAP (SELV OM PARTEN DU KREVER SKADESERSTATNING AV, ER BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADESERSTATNING) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE, PRODUKTENE ELLER PÅ ANNEN MÅTE I SAMMENHENG MED PRODUKTENE.

  DU GODTAR AT DET SAMLEDE ERSTATNINGSANSVARET TIL NTI OG DETS LEVERANDØRER, FORHANDLERE, PARTNERE OG RESPEKTIVE TILKNYTTEDE SELSKAPER FOR ETHVERT KRAV I FORBINDELSE MED PRODUKTENE, ER BEGRENSET TIL BELØPET SOM FAKTISK ER BETALT FOR DENNE KONTOEN I LØPET AV ETTÅRSPERIODEN (1) FØR DET RELEVANTE KRAVET BLE FREMSATT, ELLER ETT HUNDRE AMERIKANSKE DOLLAR (100 USD), AVHENGIG AV HVILKET BELØP SOM ER LAVEST. HVIS KONTOEN ER EN GRATIS- ELLER PRØVEKONTO, GODTAR DU AT DET SAMLEDE ERSTATNINGSANSVARET TIL NTI OG DETS LEVERANDØRER, FORHANDLERE, PARTNERE OG RESPEKTIVE TILKNYTTEDE SELSKAPER FOR ETHVERT KRAV I FORBINDELSE MED PRODUKTENE, ER NULL AMERIKANSKE DOLLAR (0 USD). DU GODTAR UTTRYKKELIG AT DENNE BEGRENSNINGEN I SKADESERSTATNINGSANSVARET ER ET VIKTIG ELEMENT I AVTALEN MELLOM DEG OG NTI.

      12.Generelt

  Du er innforstått med at bruk av produktene kan være underlagt USAs og andre lands eksport- og importlover. Du godtar at du skal opptre i samsvar med alle lover og forskrifter om eksport og import. Du er innforstått med at produktene ikke kan eksporteres eller videreeksporteres til land som USA har iverksatt handelsblokade mot, eller noen som står på det amerikanske finansdepartementets liste over blokkerte personer eller det amerikanske handelsdepartementets liste over nektede personer eller entiteter. Ved å bruke produktene, erklærer og forsikrer du at du ikke befinner deg i et slikt land eller på en slik liste. Du godtar også at du skal avstå fra å bruke produktene til formål som er ulovlige ifølge amerikansk lovgivning, deriblant utvikling, design eller produksjon av rakettvåpen eller kjernefysiske, kjemiske eller biologiske våpen.

  Disse bestemmelsene og forholdet mellom deg og NTI er underlagt lovgivningen i delstaten California, unntatt bestemmelsene om motstridende lovregler. Du godtar at domstolene i Orange County, California, har personlig og eksklusiv jurisdiksjon til å avgjøre eventuelle tvistemål eller krav som måtte oppstå på grunnlag av disse bestemmelsene. Når det gjelder åndsrettigheter, godtar du uttrykkelig at NTI kan reise søksmål i en hvilken som helst jurisdiksjon for å beskytte eller håndheve sine rettigheter. FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt varesalg gjelder ikke for disse bestemmelsene.

  Disse bestemmelsene utgjør den hele og fulle avtalen mellom deg og NTI og erstatter fullt ut eventuelle tidligere avtaler mellom deg og NTI når det gjelder produktene. Hvis det blir fastslått at noen av disse bestemmelsene er ugyldige eller ikke kan håndheves, skal de aktuelle bestemmelsene tolkes i tråd med gjeldende lovgivning for i størst mulig grad å gjengi partenes opprinnelige intensjon. De andre bestemmelsene skal forbli rettskraftige. Hvis NTI unnlater å gjennomføre eller håndheve rettigheter eller bestemmelser i denne avtalen, skal dette ikke anses for å være en fraskrivelse av rettigheten eller bestemmelsen. Du godtar at denne avtalen ikke skal ha tredjeparts begunstigede, med unntak av det som uttrykkelig er gitt i disse bestemmelsene. Du godtar at eventuelle krav eller søksmålsgrunner i sammenheng med disse bestemmelsene eller bruk av produktene, må fremsettes innen ett (1) år etter at søksmålsgrunnen oppstod, ellers går retten tapt.

  Du kan ikke tildele eller overføre rettigheter eller forpliktelser du har ifølge disse bestemmelsene, til en tredjepart uten skriftlig tillatelse fra NTI. NTI kan fritt tildele denne avtalen til andre.