ข้อตกลงการใช้บริการ NTI Cloud

ข้อตกลงการใช้บริการเหล่านี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณ (บุคคลเพียงคนเดียวหรือนิติบุคคลเดียว) กับ NTI Corporation (เอ็นทีไอ คอร์ปอเรชัน) โดยข้อตกลงเหล่านี้จะกำกับดูแลการใช้งานบริการใดๆ ของ NTI Cloud ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องใดๆ ซึ่งรวมถึงการอัพเดตและเอกสารประกอบที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมด ทั้งนี้ ทั้งซอฟต์แวร์และบริการต่างๆ อาจถูกเรียกว่าเป็น "ผลิตภัณฑ์" เมื่อคุณคลิกที่ "ฉันยอมรับ" หรือปุ่มที่คล้ายคลึงกัน หรือใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆ จะถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ คุณก็ไม่แสดงการยอมรับและใช้ผลิตภัณฑ์ หากคุณยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ในนามของนิติบุคคล คุณต้องแสดงให้เห็นว่าคุณมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นตามข้อตกลงเหล่านี้

    1. การบัญชีและค่าธรรมเนียม

คุณต้องลงทะเบียนกับ NTI เพื่อใช้บริการดังกล่าว และยอมรับที่จะรักษาข้อมูลการลงทะเบียนของคุณให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และปรับปรุงให้ทันสมัยตราบเท่าที่คุณยังคงใช้บริการดังกล่าวอยู่ หากคุณลงทะเบียนสำหรับบัญชีแบบชำระเงินจะถือว่าคุณยอมรับที่จะชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการบอกรับเป็นสมาชิกและการใช้งานตัวแปรต่างๆ หากมี สำหรับประเภทบัญชีที่คุณเลือก และยอมรับข้อจำกัดที่ใช้บังคับใดๆ ซึ่งรวมถึงโควตาปริมาณการจัดเก็บข้อมูลที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้ หากคุณใช้เกินโควตาที่จัดสรรให้บัญชีของคุณ คุณยอมรับว่า NTI อาจจำกัดความสามารถของคุณในการสำรองข้อมูลเพิ่มเติมจนกว่าคุณจะลดการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลหรือลงทะเบียนบัญชีประเภทอื่นที่มีโควตาสูงขึ้นหรือไม่มีโควตาเลย หากคุณใช้บัตรเครดิตในการชำระเงินจะถือว่าคุณอนุญาตให้ NTI ต่ออายุการบอกรับเป็นสมาชิกของคุณโดยอัตโนมัติและเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุในขณะนั้นจากบัตรเครดิตที่มีความเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณเว้นแต่คุณได้แจ้ง NTI ไว้ล่วงหน้าว่าคุณไม่ต้องการให้ต่ออายุการบอกรับเป็นสมาชิกของคุณ

    2. รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัย

คุณต้องรับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านของคุณให้ปลอดภัย และต้องยอมรับที่จะไม่เปิดเผยรหัสผ่านของคุณต่อบุคคลที่สามใดๆ คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อและบัญชีผู้ใช้ของคุณแต่เพียงผู้เดียว หากคุณทำรหัสผ่านหรือกุญแจการเข้ารหัสของคุณสำหรับบัญชีของคุณหาย คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำรองไว้ของคุณได้ คุณต้องแจ้ง NTI ทันทีหากมีการใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ หาก NTI พิจารณาว่ามีการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยเกิดขึ้นหรือการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น NTI อาจระงับบัญชีของคุณ และร้องขอให้คุณเปลี่ยนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

    3.นโยบายความเป็นส่วนตัว

คุณยอมรับว่าการเก็บรวบรวบ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่สำรองไว้ หรือข้อมูลอื่นใดของ NTI จะถูกกำกับดูแลโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของ NTI ซึ่งรวมอยู่ในข้อตกลงเหล่านี้โดยการอ้างอิง ดูนโยบายความเป็นส่วนตัว ดูนโยบายความเป็นส่วนตัว

    4.การใช้บริการและซอฟต์แวร์

ภายใต้บังคับแห่งข้อตกลงเหล่านี้ NTI ให้การอนุญาตให้ใช้สิทธิในบริการและซอฟต์แวร์ที่จำกัด ไม่ใช่สิทธิ์ขาด ไม่สามารถโอนได้ และเพิกถอนได้แก่คุณ คุณอาจติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ในรูปแบบที่สามารถกระทำการได้เฉพาะบนอุปกรณ์ประเภทและจำนวนที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบในขณะนั้นสำหรับประเภทบัญชีของคุณตามที่ระบุไว้โดย NTI หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น อีกทั้ง คุณรับทราบว่าอาจมีการให้รหัสบุคคลที่สามบางรหัสมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ และข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่มาพร้อมกับรหัสนั้นจะกำกับดูแลการใช้รหัสดังกล่าว

คุณรับทราบว่า NTI หรือบุคคลที่สามเป็นเจ้าของสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในและต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา NTI และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทจะรักษาสิทธิทั้งหมดในผลิตภัณฑ์และไม่ได้ให้การอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยนัยใดๆ แก่คุณยกเว้นแต่การอนุญาตให้ใช้สิทธิในข้อตกลงเหล่านี้

คุณยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าคุณจะไม่หรือไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใดกระทำการดังต่อไปนี้
 

 • อนุญาตให้ใช้สิทธิอีกทอดหนึ่ง ให้เช่า เช่า ให้กู้ยืม โอน หรือแจกจ่ายส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์
 • แก้ไข ดัดแปลง แปล หรือสร้างงานดัดแปลงจากผลิตภัณฑ์
 • แปลกลับ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ รื้อ หรือพยายามที่จะได้รับรหัสแหล่งที่มาจากผลิตภัณฑ์ หรือ
 • ลบ ปิดบัง หรือแก้ไขเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิ่งที่แสดงถึงกรรมสิทธิ์ใดๆ ที่แสดงอยู่ในผลิตภัณฑ์
 •  

      5.การปฏิบัติตามกฎหมายและการใช้งานที่ยอมรับได้

  คุณต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณที่เกี่ยวข้องกับบริการและเนื้อหาที่สำรองไว้ใดๆ ที่คุณเก็บไว้บนบริการแต่เพียงผู้เดียว คุณยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าคุณจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อกระทำการดังต่อไปนี้

   
 • ฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ
 • ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลที่สาม
 • ส่งผ่านวัสดุใดๆ ที่มีไวรัสหรือรหัสหรือไฟล์คอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ เช่น ม้าโทรจัน หนอน หรือระเบิดเวลา
 •  

      6.การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

  NTI เคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และต้องการให้ผู้ใช้บริการทำเช่นเดียวกัน เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ คุณอาจไม่อัพโหลด จัดเก็บ แบ่งปัน แสดง โพสต์ อีเมล์ ส่งผ่าน หรือแม้แต่เปิดเผยวัสดุใดๆ ที่ละเมิดสิทธิในลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือกรรมสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ในกรณีที่เหมาะสม NTI จะยุติบัญชีของผู้ที่ละเมิดสิทธิซ้ำ

      7.การชดใช้ค่าเสียหายของผู้ใช้

  คุณยอมรับที่จะปกป้อง ชดใช้ และรักษาให้ NTI ผู้จัดหาสินค้าของบริษัท ตัวแทนจำหน่าย หุ้นส่วน และบริษัทในเครือของบริษัทไม่ให้ได้รับอันตรายและรอดพ้นจากการเรียกร้อง ความรับผิด ความเสียหาย ความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทนายความที่เหมาะสม ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องดังต่อไปนี้

   
 • การใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ
 • การฝ่าฝืนข้อตกลงของคุณ
 • การฝ่าฝืนสิทธิใดๆ ของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือ
 • การเรียกร้องใดๆ ที่การใช้ข้อมูลที่สำรองไว้ของคุณก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม
 •  

  ภาระผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายนี้จะทำให้บัญชีของคุณรอดพ้นจากการถูกยุติหรือหมดอายุและรอดพ้นจากข้อตกลงนี้

      8.การเปลี่ยนแปลงบริการและข้อตกลง

  NTI ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข ระงับ หรือหยุดการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขณะที่ไม่มีภาระผูกพันให้กระทำเช่นนั้น แต่ NTI จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการกระทำดังกล่าวโดยการส่งอีเมล์ ข้อความในเครื่องลูกข่าย หรือโดยการโพสต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงบนเว็บไซต์ของ NTI ("เว็บไซต์")

  NTI ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อตกลงเหล่านี้ทุกเมื่อ และการแก้ไขแต่ละครั้งจะมีผลหลังจากที่มีการโพสต์ลงบนเว็บไซต์ การแก้ไขวัสดุทั้งหมดจะมีผลกับผู้ที่จะมาเป็นผู้ใช้รายใหม่เท่านั้น การใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆ ต่อหลังจากการแก้ไขดังกล่าวจะถือเป็นการตกลงของคุณที่จะผูกพันตามเงื่อนไขที่แก้ไข เพื่อรับทราบข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงใดๆ กรุณาทบทวนข้อตกลงเวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่โพสต์ไว้บนเว็บไซต์ หากคุณไม่ยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงเหล่านี้ คุณต้องหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ทันที

      9.ข้อตกลงและการยุติ

  ข้อตกลงเหล่านี้และการปรับปรุงที่โพสต์ไว้ใดๆ ยังคงมีผลตราบเท่าที่คุณยังคงรักษาบัญชีหรือใช้ผลิตภัณฑ์ คุณอาจยุติบัญชีของคุณด้วยเหตุผลใดก็ตามได้ทุกเมื่อโดยการปฏิบัติตามคำแนะนำและการหยุดใช้ผลิตภัณฑ์

  NTI อาจยุติบัญชีของคุณและข้อตกลงเหล่านี้ทันทีและโดยไม่ต้องแจ้ง หากคุณไม่สามารถต่ออายุการบอกรับเป็นสมาชิกของคุณ ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมหรือใบแจ้งหนี้ใดๆ เมื่อครบกำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้

  ในกรณีที่บัญชีของคุณหรือข้อตกลงเหล่านี้ถูกยุติหรือหมดอายุ คุณจะไม่มีสิทธิที่จะยังคงใช้ผลิตภัณฑ์ได้อีกต่อไป และคุณจะไม่สามารถเข้าถึงและกู้คืนข้อมูลที่สำรองไว้ของคุณได้อีกต่อไป อีกทั้ง คุณยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่า NTI ไม่มีภาระผูกพันที่จะให้สำเนาข้อมูลที่สำรองไว้ของคุณแก่คุณหรือบุคคลอื่น และอาจกำจัดข้อมูลที่สำรองไว้ของคุณออกจากระบบของ NTI โดยอัตโนมัติ

      10.ข้อจำกัดการรับประกัน

  คุณยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว และผลิตภัณฑ์ถูกมอบให้ในลักษณะ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" NTI ผู้จัดหาสินค้าของบริษัท ตัวแทนจำหน่าย หุ้นส่วน และบริษัทในเครือของบริษัทขอจำกัดการรับประกันทั้งหมดทุกประเภทโดยชัดแจ้งไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ซื้อ ความเหมาะแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง และการไม่ละเมิดสิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง NTI ผู้จัดหาสินค้าของบริษัท ตัวแทนจำหน่าย หุ้นส่วน และบริษัทในเครือของบริษัทขอไม่รับประกันว่า (ก) ผลิตภัณฑ์จะตอบสนองความต้องการของคุณได้ (ข) การใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณจะทันเวลา ไม่หยุดชะงัก มีความปลอดภัย หรือปลอดความผิดพลาด (ค) ข้อมูลใดๆ ที่คุณได้รับอันเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์จะถูกต้องหรือเชื่อถือได้ และ (ง) ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใดๆ ในผลิตภัณฑ์จะถูกแก้ไข

  วัสดุที่ดาวน์โหลดหรือได้รับผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ถูกเข้าถึงโดยเป็นดุลยพินิจและความเสี่ยงของตัวคุณเอง และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของคุณหรือการสูญหายของข้อมูลเป็นผลจากการดาวน์โหลดวัสดุดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ คุณยังรับทราบว่าผลิตภัณฑ์มิได้มีความมุ่งหมายหรือเหมาะสำหรับใช้ในการใช้งานที่อาจนำไปสู่การเสียชีวิต การบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความเสียหายทางกายภาพหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง

      11.ข้อจำกัดความรับผิด

  คุณยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่า NTI ผู้จัดหาสินค้าของบริษัท ตัวแทนจำหน่าย หุ้นส่วน และบริษัทในเครือของบริษัทจะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายจากความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือค่าเสียหายเพื่อเป็นคำเตือนใดๆ ซึ่งรวมถึงค่าเสียหายสำหรับการสูญเสียผลกำไร ค่าความนิยม การใช้ ข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน หรือความสูญเสียที่จับต้องไม่ได้ (แม้ว่าบุคคลที่คุณกำลังเรียกค่าเสียหายจะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม) ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์หรือในแนวทางใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

  คุณยอมรับว่าความรับผิดรวมของ NTI ผู้จัดหาสินค้าของบริษัท ตัวแทนจำหน่าย หุ้นส่วน และบริษัทในเครือของบริษัทสำหรับการเรียกร้องใดๆ หรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ถูกจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินที่ชำระจริงสำหรับบัญชีนั้นๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง (1) ปีก่อนการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องหรือหนึ่งร้อยดอลลาร์สหรัฐ (100 ดอลลาร์) โดยเลือกตัวเลือกใดที่ต่ำกว่า ในกรณีที่บัญชีเป็นบัญชีแบบฟรีหรือบัญชีทดลอง คุณยอมรับว่าความรับผิดรวมของ NTI ผู้จัดหาสินค้าของบริษัท ตัวแทนจำหน่าย หุ้นส่วน และบริษัทในเครือของบริษัทสำหรับการเรียกร้องใดๆ หรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จะเท่ากับศูนย์ดอลลาร์สหรัฐ (0 ดอลลาร์) คุณยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าการจำกัดค่าเสียหายนี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของพื้นฐานการต่อรองระหว่างคุณกับ NTI

      12.ทั่วไป

  คุณรับทราบว่าการใช้ผลิตภัณฑ์อาจอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการส่งออกและนำเข้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณรับทราบว่าผลิตภัณฑ์อาจไม่ถูกส่งออกหรือส่งออกซ้ำไปยังประเทศใดๆ ที่ห้ามการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไปยังบุคคลใดๆ ในรายชื่อประเทศที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพิเศษของกรมธนารักษ์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาหรือรายชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่ปฏิเสธของกรมพาณิชย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์จะถือว่าคุณแสดงและรับประกันว่าคุณไม่ได้อยู่ในประเทศดังกล่าวหรือมีชื่ออยู่ในรายชื่อดังกล่าว อีกทั้ง คุณยังยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ต้องห้ามใดๆ ตามกฎหมายแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงการพัฒนา การออกแบบ การผลิต หรือการสร้างขีปนาวุธ อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี หรืออาวุธชีวภาพ

  ข้อตกลงเหล่านี้และความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ NTI จะถูกกำกับดูแลโดยกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียยกเว้นความขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมาย คุณยอมรับที่จะส่งไปยังเขตอำนาจส่วนบุคคลและของศาลที่ตั้งอยู่ใน Orange County (ออเรนจ์ เคาน์ตี) รัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงเหล่านี้ ตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา คุณยอมรับโดยเฉพาะยอมรับว่า NTI อาจดำเนินการยื่นในเขตอำนาจใดๆ เพื่อคุ้มครองหรือบังคับใช้สิทธิของบริษัท อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศจะไม่มีผลใช้บังคับกับข้อตกลงเหล่านี้

  ข้อตกลงเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับ NTI และสามารถใช้แทนข้อตกลงใดๆ ระหว่างคุณกับ NTI ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดทำขึ้นก่อนหน้าข้อตกลงเหล่านี้ได้โดยสมบูรณ์ หากส่วนใดของข้อตกลงเหล่านี้เป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับใช้ ส่วนนั้นจะถูกตีความในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งหมายที่ใกล้เคียงกับความมุ่งหมายเดิมของทุกฝ่ายมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และส่วนที่เหลือจะยังคงมีอำนาจและผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ ความล้มเหลวของ NTI ที่จะใช้หรือบังคับใช้สิทธิหรือบทบัญญัติใดๆ ของข้อตกลงเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือบทบัญญัติดังกล่าว คุณยอมรับว่าจะไม่มีผู้รับประโยชน์จากข้อตกลงนี้ที่เป็นบุคคลที่สามเว้นแต่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งในข้อตกลงเหล่านี้ คุณยอมรับว่าเรียกร้องหรือสาเหตุของการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงเหล่านี้หรือการใช้ผลิตภัณฑ์จะถูกยื่นภายในเวลาหนึ่ง (1) ปีหลังจากที่สาเหตุของการกระทำเกิดขึ้นหรือถูกระงับอย่างถาวร

  คุณอาจไม่มอบหมายหรือโอนสิทธิหรือภาระผูกพันใดๆ ของคุณภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่มีความยินยอมที่เขียนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก NTI ก่อน นอกจากนี้ NTI อาจกำหนดข้อตกลงนี้ได้อย่างอิสระ