NTI Cloud servicebetingelser

Disse servicebetingelser udgør en juridisk aftale mellem dig (enten en enkeltperson eller en enkelt juridisk enhed) og NTI Corporation. Disse vilkår gælder for din brug af enhver NTI Cloud tjeneste, relaterede softwareprodukter, herunder alle opdateringer og skriftlige dokumentation. Både software og tjenester kan blive omtalt som "Produkter". Ved at klikke på "Jeg er enig" eller en lignende knap, eller ved anvendelse af produkter, accepterer du disse vilkår. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, så skal du ikke angive din accept og ikke bruge produkterne. Hvis du accepterer disse betingelser på vegne af en juridisk enhed, erklærer du, at have bemyndigelse til at binde denne juridiske enhed til disse Vilkår.

    1. Bogholderi & gebyrer

Du skal registrere dig hos NTI at bruge Tjenesterne, og acceptere at holde dine registreringsoplysninger nøjagtige, fuldstændige og opdaterede, så længe du fortsætter med at bruge tjenesterne. Hvis du opretter en betalingskonto, accepterer du at betale abonnementet og variable forbrug-baserede gebyrer, hvis det er relevant, for den kontotype, du har valgt, og erklærer dig enig i alle gældende restriktioner, herunder kvoter på mængden af den lagerplads, du må at bruge. Hvis du overskrider den kvote, der tildeles din konto, accepterer du, at NTI kan begrænse din evne til at sikkerhedskopiere yderligere data, før du reducerer din lagerplads eller opretter en anden kontotype med en højere kvote eller slet ingen kvoter overhovedet. Hvis du bruger et kreditkort som betalingsmiddel tillader du NTI automatisk at forny dit abonnement og opkræver gældende årsgebyrer på det kreditkort, der er forbundet med din konto, medmindre du på forhånd underretter NTI om, at du ikke ønsker dit abonnement fornyet.

    2. Adgangskode & sikkerhed

Du er ansvarlig for at opbevare dine adgangskoder sikkert og accepterer kke at videregive dine adgangskoder til nogen tredjepart. Du er eneansvarlig for enhver aktivitet, der foregår under dine brugernavne og konti. Hvis du mister dine adgangskoder eller krypteringsnøgler til dine konti, kan du ikke være i stand til at få adgang til dine sikkerhedskopieringsdata. Du skal underrette NTI øjeblikkeligt om uautoriseret brug af dine konti eller andre brud på sikkerheden i forbindelse med tjenesterne. Hvis NTI vurderer, at et brud på sikkerheden har fundet sted eller sandsynligvis vil opstå, kan NTI suspendere dine konti og kræve, at du ændre dine brugernavne og adgangskoder.

    3.Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Du accepterer, at NTI's indsamling, brug og videregivelse af dine personlige oplysninger, sikkerhedskopieringsdata eller andre data vil være underlagt NTI's fortrolighedserklæring, som er indarbejdet i disse betingelser ved henvisning. Vis privatlivspolitik. Se vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

    4.Brug af tjenester & software

Underlagt disse Vilkår, giver NTI dig en begrænset, ikke-eksklusiv, uoverdragelig og genkaldelig licens til at bruge deres tjenester og software. Du må kun installere og bruge softwaren i eksekverbar form til det antal og den type af enheder, der er angivet i den aktuelle dokumentation for din kontotype som specificeret af NTI eller en autoriseret forhandler. Du accepterer, at visse tredjepartskoder kan være forsynet med den software, og at de licensbetingelser, som følger med denne kode, vil styre brugen af denne.

Du vedkender, at NTI eller tredjemand ejer alle rettigheder, adkomst og interesse til og i produkter, herunder alle immaterielle rettigheder. Bortset fra den licens tildelt i disse vilkår, fastholder NTI og dets licensgivere alle rettigheder tik produkterne, og du tildeles ingen underforståede licenser.

Du accepterer at du ikke selv vil eller vil tillade, at en anden person:
 

 • underlicenserer, leaser, udlejer, udlåner, overdrager eller distribuerer nogen del af produkterne;
 • modificerer, tilpasser, oversætter eller skaber afledte værker af produkterne;
 • dekompilerer, foretager reverse engineering, demonterer eller på anden måde forsøger at udlede kildekoden fra produkterne, eller
 • fjerner, skjuler eller ændrer noget varemærke, copyright eller andre ejendomsretlige meddelelser, der vises i produkterne.
 •  

      5.Overholdelse af love og acceptabel brug

  Du er eneansvarlig for din adfærd i relation til de tjenester og al backup-indhold, du gemmer på tjenesterne. Du accepterer i særdeleshed, at du ikke vil bruge produkterne til at:

   
 • overtræde nogen love eller regler;
 • krænke tredjeparts intellektuelle ejendomsret eller tredjeparts øvrige rettigheder;
 • videregive materiale, som indeholder vira eller andre skadelig computer-kode eller filer såsom trojanske heste, orme eller tidsindstillede bomber.
 •  

      6.Beskyttelse af intellektuel ejendomsret

  NTI respekterer andres intellektuelle ejendom og kræver, at brugerne af tjenesterne gør det samme. Når du bruger produkterne må du ikke uploade, gemme, dele, vise, opsætte, e-maile, overføre eller på anden måde gøre materiale tilgængeligt, som krænker andres ophavsret, patenter, varemærker, forretningshemmeligheder eller andre ejendomsrettigheder tilhørende enhver person eller enhed. Under de rette omstændigheder, vil NTI opsige konti tilhørende personer eller enheder, der foretager gentagne krænkelser.

      7.Skadesløsholdelse af bruger

  Du accepterer at forsvare og holde NTI, leverandører, forhandlere, partnere og deres respektive partnere skadesløse fra og imod ethvert krav, forpligtelser, skader, tab og omkostninger, herunder rimelige advokatomkostninger og omkostninger i forbindelse med:

   
 • din brug af produkterne
 • din overtrædelse af disse betingelser;
 • din overtrædelse af nogen tredjeparts rettigheder, herunder eventuelle intellektuelle ejendomsrettigheder; eller
 • enhver påstand om, at brug af dine sikkerhedskopieringsdata har forvoldt tredjepart skade.
 •  

  Denne forpligtelse om skadesløsholdelse vil overleve opsigelse eller udløb af din konto og disse vilkår.

      8.Ændringer i ydelser & betingelser

  NTI forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre, suspendere eller afbryde levering af serviceydelser, helt eller delvis uden varsel. Selvom NTI ikke er forpligtet til at gøre det, vil NTI gøre kommercielt rimelige bestræbelser på at underrette dig om enhver sådan handling ved at sende dig en e-mail, en in-klient besked eller ved at offentliggøre relevante oplysninger på NTI's websted ("Webstedet").

  NTI forbeholder sig ret til enhver tid at ændre disse vilkår, og enhver sådan ændring vil træde i kraft, når den er blevet offentliggjort på webstedet. Alle væsentlige ændringer gælder kun fremadrettet. Din fortsatte brug af produkter efter en sådan ændring er blevet offentliggjort udgør din accept af at være bundet af de ændrede vilkår. For at holde dig orienteret om eventuelle ændringer, skal du læse den sidste nye version af disse vilkår, der er lagt ud på webstedet. Hvis du ikke accepterer at være bundet af disse betingelser, skal du omgående stoppe med at bruge produkterne.

      9.Aftaleperiode & opsigelse

  Disse vilkår og alle offentliggjorte revisioner forbliver i kraft, så længe du fortsætter med at opretholde en konto eller bruger produkterne. Du kan når som helst opsige din konto, uanset årsag, ved at følge anvisninger og ophøre brug af produkterne.

  NTI kan opsige din konto, og disse vilkår øjeblikkeligt og uden varsel, hvis du undlader at forny dit abonnement, hvis du undlader at betale eventuelle gebyrer eller fakturaer, når de forfalder eller på anden måde undlader at overholde disse vilkår.

  Ved ophør eller udløb af din konto eller disse vilkår, har du ikke længere ret til at fortsætte med at bruge produkterne, og du vil ikke længere kunne få adgang til og gendanne dine sikkerhedskopierings-data. Derudover accepterer du udtrykkeligt, at NTI ikke har nogen forpligtelse til at forsyne dig eller nogen anden med en kopi af dine sikkerhedskopieringsdata og kan automatisk slette dine sikkerhedskopieringsdata fra NTI's systemer.

      10.Garantifraskrivelse

  DU ACCEPTERER, AT DIN BRUG AF PRODUKTER ER PÅ EGEN RISIKO, OG AT PRODUKTERNE LEVERES PÅ EN "SOM DE ER" OG "SOM FOREFINDES" BASIS. NTI, DETS LEVERANDØRER, FORHANDLERE, PARTNERE OG DERES RESPEKTIVE TILKNYTTEDE SELSKABER FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER AF ENHVER ART, HVAD ENTEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER STILTIENDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. NAVNLIG GIVER NTI, DETS LEVERANDØRER, FORHANDLERE, PARTNERE OG DERES RESPEKTIVE TILKNYTTEDE SELSKABER INGEN GARANTI FOR, AT (a) PRODUKTERNE OPFYLDER DINE KRAV, (b) DIN BRUG AF PRODUKTERNE ER RETTIDIG, UDEN AFBRYDELSER, SIKKER ELLER FEJLFRI, (C) ALLE OPLYSNINGER, SOM DU INDHENTER SOM FØLGE AF PRODUKTERNE, ER NØJAGTIGE ELLER PÅLIDELIGE, OG (d) EVENTUELLE MANGLER ELLER FEJL I PRODUKTET VIL BLIVE RETTET

  DIN ADGANG TIL ALT MATERIALE, SOM DOWNLOADES ELLER PÅ ANDEN MÅDE SKAFFES VED BRUG AF PRODUKTERNR, ER PÅ EGEN RISIKO, OG DU ER ENEANSVARLIG FOR ENHVER SKADE PÅ ENHEDEN ELLER TAB AF DATA SOM FØLGE AF DOWNLOAD AF DETTE MATERIALE. DU BEKRÆFTER ENDVIDERE, AT PRODUKTERNE IKKE ER BEREGNET ELLER EGNET TIL BRUG I APPLIKATIONER, SOM KAN MEDFØRE DØDSFALD, PERSONSKADE ELLER ALVORLIGE FYSISKE SKADER ELLER MILJØSKADER.

      11.Ansvarsbegrænsning

  DE ACCEPTERER AT NTI, DETS LEVERANDØRER, FORHANDLERE, PARTNERE OG DERES RESPEKTIVE TILKNYTTEDE SELSKABER IKKE VIL VÆRE ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR NOGEN INDIREKTE, SÆRLIGE, FØLGESKADER ELLER ERSTATNINGSSKADER, HERUNDER ERSTATNING FOR TAB AF GOODWILL, BRUG, DATA, UDGIFTER TIL INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELVOM DEN PART, DU SØGER ERSTATNING MOD ER BLEVET GJORT BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB) SOM FØLGE AF BRUG ELLER MANGLENDE BRUG AF PRODUKTER ELLER ANDEN BRUG KNYTTET TIL PRODUKTERNE.

  DU ACCEPTERER, AT NTI"S, DETS LEVERANDØRERS, FORHANDLERES, PARTNERES OG DERES RESPEKTIVE PARTNERES SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE KRAV I FORBINDELSE MED PRODUKTERNE BEGRÆNSER SIG TIL DET BELØB, DER BLEV BETALT FOR DENNE KONTO I LØBET AF ET (1) ÅRSPERIODEN FØR ET SÅDAN KRAV BLEV INDGIVET ELLER ET HUNDREDE DOLLARS (US$100), ALT EFTER HVAD DER ER LAVERE. I TILFÆLDE AF AT KONTOEN ER GRATIS ELLER EN PRØVEKONTO, ACCEPTERER DU, AT NTI'S, DETS LEVERANDØRERS, FORHANDLERES, PARTNERES OG DERES TILKNYTTEDE SELSKABERS SAMLEDE ANSVAR FOR ETHVERT KRAV I FORBINDELSE MED PRODUKTERNE ER NUL DOLLARS(US$0.00). DU ACCEPTERER I SÆRDELESHED, AT DENNE ERSTATNINGSBEGRÆNSNING ER EN VÆSENTLIG DEL AF GRUNDLAGET FOR KØBET MELLEM DIG OG NTI.

      12.Generelt

  Du anerkender, at brugen af produkterne kan være underlagt eksport- og importlovene i USA og andre lande. Du accepterer at overholde alle eksport- og importlove og -bestemmelser. I særdeleshed accepterer du, at produkterne ikke må eksporteres eller geneksporteres til nogen lande, for hvilke USA har indført handelsembargo, eller til nogen lande, der er angivet på det amerikanske finansministeriums liste over særligt udpegede statsborgere eller det amerikanske handelsministeriums liste over Denied Persons List eller Entity List. Ved brug af produkterne erklærer og garanterer du, at du ikke befinder dig i et sådant land eller på en sådan liste. Du accepterer også, at du ikke vil bruge produkterne til forbudte formål i henhold til amerikansk lovgivning, herunder udvikling, design, fremstilling eller produktion af missiler, nukleare, kemiske eller biologiske våben.

  Disse vilkår og forholdet mellem dig og NTI vil blive underlagt lovgivningen i staten Californien, med undtagelse af konflikter af lovbestemmelser. Du accepterer at underkaste dig den personlige og eksklusive jurisdiktion i domstolene i Orange County, Californien, for at løse eventuelle tvister eller krav, der følger af disse vilkår. Med hensyn til intellektuelle ejendomsrettigheder, accepterer du i særdeleshed, at NTI kan anlægge sag i enhver jurisdiktion med henblik på at beskytte eller håndhæve sine rettigheder. De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale løsørekøb gælder ikke for disse vilkår.

  Disse vilkår udgør hele aftalen mellem dig og NTI og erstatter alle tidligere aftaler mellem dig og NTI i forhold til produkterne. Hvis nogen del af disse vilkår er ugyldig eller uden retskraft, vil denne del fortolkes i overensstemmelse med gældende lov for at afspejle, så nøjagtigt som muligt, parternes oprindelige intentioner, og den resterende del skal forblive i fuld kraft og effekt. NTI's manglende udøvelse eller håndhævning af en rettighed eller bestemmelse i disse betingelser vil ikke udgøre et afkald på sådanne rettigheder eller bestemmelser. Du accepterer, at medmindre andet er udtrykkeligt angivet i disse betingelser, vil der ikke være nogen begunstigede tredjeparter til denne aftale. Du accepterer, at ethvert krav eller sagsanlæg i forbindelse med disse vilkår eller brug af produkterne, skal indgives senest ét (1) år efter søgsmålet er opstået, eller opgives for altid.

  Du må ikke overdrage eller ovedrage nogen af dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår til tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse fra NTI. NTI kan frit overdrage denne aftale.