Warunki świadczenia przez NTI Usług w Przestrzeni Internetowej

Niniejsze warunki świadczenia usług stanowią mającą moc prawną umowę, zawartą między Państwem (pojedynczą osobą fizyczną lub prawną) a NTI. Owym warunkom podlega zarówno korzystanie przez Państwa z jakichkolwiek Usług w Przestrzeni Internetowej świadczonych przez NTI, z wszelkich produktów o charakterze oprogramowania, wraz z wszystkimi ich aktualizacjami oraz z dokumentacji w postaci pisemnej. Terminem "Produkty" może być określane zarówno oprogramowanie jak i usługi. Jeśli na owe warunki wyrażą Państwo zgodę w imieniu jakiejś osoby prawnej, jest to równoznacznie z oświadczeniem, iż są Państwo upełnomocnieni do sprawienia, iż będą one dla owej osoby prawnej wiążące.

    1. Rachunkowość i opłaty

Aby móc korzystać z Usług, muszą Państwo zarejestrować się w NTI i wyrazić zgodę na to, że przez cały czas korzystania z nich, podane podczas rejestracji informacje na Państwa temat będą dokładne, pełne i aktualizowane. Jeśli zarejestrują się państwo do otwarcia konta płatnego, oznacza to, że wyrażają Państwo zgodę na opłacenie abonamentu oraz opartych na faktycznym korzystaniu z Usług opłat zmiennych (jeśli zaistnieje podstawa do ich naliczenia), stosownych do typu wybranego przez Państwa konta. Zgadzają się też Państwo na wszelkie stosowne ograniczenia, wraz z przydzielonymi do owego konta kwotami ilości informacji, jakie wolno będzie Państwu wykorzystywać. Zgadzają się Państwo również, iż w razie przekroczenia jakiejkolwiek, związanej z Państwa kontem kwoty ilości informacji, NTI może ograniczyć możliwość przechowywania przez Państwa dalszych danych zapasowych, do czasu, gdy zmniejszą Państwo ilość przechowywanej informacji, bądź też zarejestrują sie Państwo do otwarcia innego typu konta, o wyższym pułapie lub nie mającego żadnych ograniczeń. Jeśli opłaty uiszczają Państwo za pomocą karty kredytowej, to do czasu poinformowania NTI z góry, iż nie chcą Państwo odnowić abonamentu, upoważniają Państwo NTI do odnowienia go w sposób automatyczny oraz do obciążenia związanej z Państwa kontem karty kredytowej opłatą za jego odnowienie, według aktualnej wówczas stawki.

    2. Hasło i bezpieczeństwo

Odpowiedzialność za bezpieczne przechowywanie Państwa haseł spoczywa na Państwu i muszą Państwo zgodzić się nie udostępniać ich żadnej osobie trzeciej. Za wszelką działalność dokonywaną pod Państwa nazwą użytkownika i na Państwa kontach odpowiedzialni są wyłącznie Państwo. Jeśli zgubią Państwo swoje hasła lub klucze kodowe do Państwa kont, mogą Państwo nie być w stanie uzyskać dostępu do Państwa danych zapasowych. O wszelkim użytkowaniu Państwa kont bez upoważnienia lub jakiejkolwiek innym, związanym z Usługami, naruszeniu bezpieczeństwa muszą Państwo natychmiast powiadomić NTI. Jeśli NTI stwierdzi, iż doszło do naruszenia bezpieczeństwa lub też istnieje prawdopodobieństwo, iż do niego dojdzie, może zawiesić Państwa konta i zażądać od Państwa zmiany nazw użytkownika i haseł.

    3.Zasady ochrony informacji

Wyrażają Państwo zgodę na to, iż NTI będzie gromadzić, użytkować i ujawniać dotyczące Państwa informacje osobowe, przechowywane dane zapasowe lub jakiekolwiek inne, stosownie do obowiązujących w NTI zasad ochrony informacji prywatnej, zawartych w niniejszych Warunkach. Prosimy zajrzeć do rozdziału "Zasady ochrony informacji". Patrz zasady ochrony informacji.

    4.Korzystanie z usług i oprogramowania

W granicach określonych niniejszymi Warunkami, NTI przyznaje Państwu ograniczoną, nie nadającą wyłączności i nie podlegającą przeniesieniu licencję na korzystanie z Usług i Oprogramowania, która może zostać odwołana. W postaci wykonywalnej mogą Państwo zainstalować Oprogramowanie jedynie na urządzeniach takiego typu i takiej ich liczbie, jak określono w aktualnej podówczas dokumentacji, stosownej dla rodzaju Państwa konta, odpowiednio do specyfikacji dostarczonej przez NTI lub upoważniony podmiot dokonujący odsprzedaży. Akceptują Państwo, iż wraz z oprogramowaniem może być Państwu dostarczony pewien kod będący własnością strony trzeciej, zaś użytkowanie go będzie podlegać warunkom towarzyszącej mu licencji.

Akceptują Państwo posiadanie przez NTI lub strony trzecie związanego z danymi produktami interesu ekonomicznego, jak też wszelkich praw i tytułów do owych produktów, w tym wszelkich praw własności intelektualnej. Z wyjątkiem udzielonych na takich warunkach Licencji, wszelkie prawa do owych produktów są w posiadaniu NTI i licencjodawców NTI, nie udziela się też Państwu licencji dorozumianej.

W szczególności, zgadzają się Państwo:
 

 • nie udzielać licencji podrzędnych, wydzierżawiać, wynajmować, udzielać w charakterze pożyczki, przenosić ani rozprowadzać jakiejkolwiek części Produktów;
 • nie modyfikować, przystosowywać, tłumaczyć lub tworzyć dzieła pochodne od Produktów;
 • nie dekompilować, dokonywać zabiegów z zakresu inżynierii wstecznej, dezasemblować bądź w jakikolwiek inny sposób uzyskiwać z Produktów kod źródłowy, ani też
 • nie usuwać, przesłaniać bądź zmieniać jakiegokolwiek uwidocznionego na Produktach znaku handlowego ani też informacji o prawach autorskich bądź innych praw wynikających z prawa własności, nie dopuszczą też Państwo do takich czynności ze strony innych osób.
 •  

      5.Przestrzeganie prawa i użytkowanie dopuszczalne

  Za Państwa postępowanie w stosunku do Usług oraz wszelkich zapasowych treści, jakie przechowują Państwo w ramach Usług, odpowiedzialni są wyłącznie Państwo. W szczególności godzą się Państwo nie użytkować Produktów do:

   
 • naruszania jakichkolwiek praw lub przepisów,
 • naruszania własności intelektualnej lub innych praw stron trzecich;
 • przekazywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy lub inny szkodliwy kod komputerowy bądź plików takich jak "konie trojańskie", "robaki" lub "bomby z opóźnionym zapłonem".
 •  

      6.Ochrona własności intelektualnej

  NTI szanuje własność intelektualną innych i wymaga, aby użytkownicy Usług postępowali tak samo. Użytkując Produkty nie wolno Państwu wprowadzać, przechowywać, dzielić się, uwidoczniać, wysyłać, przekazywać za pomocą poczty elektronicznej, nadawać lub udostępniać w jakikolwiek inny sposób jakichkolwiek materiałów, które naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, patenty, znaki handlowe, tajemnice handlowe bądź inne , wynikające z tytułu własności, prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. W stosownych po temu okolicznościach, konta osób dopuszczających się takich wykroczeń wielokrotnie zostaną przez NTI zamknięte.

      7.Odpowiedzialność odszkodowawcza użytkownika

  Zgadzają się Państwo wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa, przejąć odpowiedzialność odszkodowawczą i nie występować z powództwem wobec NTI, dostawców tej spółki, jej podmiotów odsprzedających, wspólników i odpowiednio podmiotów stowarzyszonych, z tytułu jakichkolwiek roszczeń, odpowiedzialności cywilnej, szkód lub strat oraz wydatków, w tym pozostających w racjonalnych granicach opłat i kosztów prawników, w związku z:

   
 • użytkowaniem przez Państwa produktu
 • naruszeniem przez Państwa niniejszych Warunków;
 • naruszeniem przez Państwa jakichkolwiek praw stron trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, lub też
 • wszelkich skarg, iż użytkowanie Państwa danych zapasowych wyrządziło szkodę jakiejś stronie trzeciej.
 •  

  Niniejsze zobowiązanie do przejęcia odpowiedzialności odszkodowawczej pozostanie w mocy po zamknięciu Państwa konta lub upływie okresu, na jaki zostało ono otwarte oraz okresu obowiązywania niniejszych Warunków.

      8.Zmiany usług i warunków

  NTI zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania, zawieszenia lub zaprzestania świadczonych Usług, w całości lub częściowo, bez uprzedzenia. Chociaż NTI nie ma takiego obowiązku, dokona ona pozostających w rozsądnych, jak na działalność komercyjną, granicach starań, aby powiadomić Państwa o wszelkich takich działaniach, wysyłając Państwu e-mail, komunikat do klientów wewnętrznych lub zamieszczając stosowną informację na swojej witrynie internetowej (zwanej dalej "Witryną").

  NTI zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania niniejszych Warunków w dowolnym czasie, zaś każda taka zmiana wejdzie w życie po powiadomieniu o niej na Witrynie. Żadne istotne modyfikacje nie będą wprowadzone z mocą wsteczną. Dalsze użytkowanie przez Państwa jakichkolwiek produktów po każdej takiej modyfikacji stanowi zgodę na podporządkowanie się zmodyfikowanym Warunkom. Aby byli Państwo poinformowani o wszelkich zmianach, prosimy przejrzeć ich najbardziej aktualną wersję, przedstawioną na Witrynie.

      9.Warunki i ich wymówienie

  Niniejsze warunki i wszelkie opublikowane zmiany pozostają w mocy tak długo, jak będą Państwo mieli konto lub korzystali z produktów. Mogą Państwo zamknąć konto w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny, postępując zgodnie z instrukcjami i zaprzestając korzystania z Produktów.

  NTI może zamknąć Państwa konto oraz wypowiedzieć niniejsze Warunki natychmiast i bez ostrzeżenia, jeśli nie odnowią Państwo abonamentu, nie wniosą stosownych opłat lub nie opłacą rachunku w terminie lub nie zastosują się Państwo do niniejszych Warunków.

  Jeżeli konto zostanie zamknięte lub wygasną niniejsze Warunki, nie będą Państwo mieli prawa do dalszego korzystania z produktów ani dostępu do zapasowych kopii danych i ich przywracania. Akceptują Państwo również, że NTI nie ma obowiązku udostępnić Państwu ani osobom trzecim kopii zapasowych danych i może automatycznie usunąć kopie zapasowe Państwa danych z systemów NTI.

      10.Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

  WYRAŻAJĄ PAŃSTWO W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODĘ NA TO, IŻ UŻYTKUJĄ PAŃSTWO PRODUKTY NA WŁASNE RYZYKO ZAŚ PRODUKTY OWE SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE "TAKIE, JAKIE SĄ" I "TAKIE, JAKIE SĄ DOSTĘPNE". NTI, JEJ DOSTAWCY, PODMIOTY DOKONUJĄCE ODSPRZEDAŻY,WSPÓLNICY I ICH STOSOWNE PODMIOTY STOWARZYSZONE WYRAŹNIE OŚWIADCZAJĄ, IŻ NIE UDZIELAJĄ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, CZY TO WYRAŹNYCH CZY DOROZUMIANYCH, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OBROTU HANDLOWEGO, PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOŚ KONKRETNEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH. NTI, JEJ DOSTAWCY, PODMIOTY ODSPRZEDAJĄCE, WSPÓLNICY I ICH STOSOWNE PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE GWARANTUJĄ, ŻE (A) PRODUKTY OWE BĘDĄ ODPOWIADAŁY PAŃSTWA POTRZEBOM; (B) ŻE OWYCH PRODUKTÓW BĘDĄ MOGLI PAŃSTWO UŻYWAĆ NA CZAS, NIEPRZERWANIE I BEZ BŁĘDÓW; (C) ŻE WSZELKIE INFORMACJE UZYSKANE PRZEZ PAŃSTWA W WYNIKU UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW BĘDĄ DOKŁADNE LUB NIEZAWODNE; I (D) ŻE WSZELKIE BŁĘDY LUB WADY PRODUKTÓW ZOSTANĄ POPRAWIONE

  WSZELKIE MATERIAŁY POBIERAJĄ LUB OTRZYMAUJĄ PAŃSTWO ZA POŚREDNICTWEM PRODUKTÓW WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO I BĘDĄ PAŃSTWO PONOSIĆ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA URZĄDZEŃ LUB UTRATĘ DANYCH W WYNIKU POBRANIA WYŻEJ WSPOMNIANYCH MATERIAŁÓW. ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO Z TYM, ŻE PRODUKTY TE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO UŻYCIA W APLIKACJACH, KTÓRE MOGŁYBY SPOWODOWAĆ ŚMIERĆ, USZKODZENIE CIAŁA LUB POWAŻNE SZKODY FIZYCZNE LUB EKOLOGICZNE.

      11.Ograniczenie odpowiedzialności cywilnej

  ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO W SZCZEGÓLNOŚCI NA TO, IŻ NTI, JEJ DOSTAWCY, PODMIOTY DOKONUJĄCE ODSPRZEDAŻY, WSPÓLNICY I ICH STOSOWNE PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE BĘDĄ PONOSIĆ WOBEC PAŃSTWA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, POŚREDNIE, INCYDENTALNE, SPECJALNE, WTÓRNE CZY TEŻ POCIĄGAJĄCE ODSZKODOWANIE Z NAWIĄZKĄ, W TYM Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA UTRATĘ ZYSKÓW, RENOMY FIRMY, UŻYTKOWANIA, DANYCH, ZA KOSZTY NABYCIA DÓBR LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH CZY TEŻ ZA INNE STRATY AKTYWÓW NIEMATERIALNYCH, (NAWET JEŚLI DANA STRONA, PRZECIWKO KTÓREJ WYSTĘPUJĄ PAŃSTWO O ODSZKODOWANIE, ZOSTAŁA UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD), WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UZYTKOWANIA PRODUKTÓW, BĄDŹ TEŻ W ŻADEN SPOSÓB Z PRODUKTAMI NIE ZWIĄZANYCH.

  ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO, ŻE SUMARYCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NTI, JEJ DOSTAWCÓW, PODMIOTÓW DOKONUJĄCYCH ODSPRZEDAŻY, WSPÓLNIKÓW ORAZ ICH STOSOWNYCH PODMIOTÓW PODRZĘDNYCH Z TYTUŁU KAŻDEGO I WSZELKICH ROSZCZEŃ, W ZWIĄZKU Z OWYMI PRODUKTAMI, JEST OGRANICZONA DO NIŻSZEJ Z DWÓCH KWOT: KWOTY FAKTYCZNIE WPŁACONEJ ZA DANE KONTO W OKRESIE JEDNEGO ROKU PRZED ZGŁOSZENIEM OWEGO ROSZCZENIA LUB KWOTU STU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (100 USD), W PRZYPADKU, GDY DANE KONTO JEST KONTEM BEZPŁATNYM LUB PRÓBNYM, ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO, IŻ SUMARYCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NTI, JEJ DOSTAWCÓW, PODMIOTÓW DOKONUJĄCYCH ODSPRZEDAZY,WSPÓLNIKÓW I ICH STOSOWNYCH PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH Z TYTUŁU KAZDEGO I WSZELKICH ROSZCZEŃ W ZWIĄZKU Z PRODUKTAMI WYNOSI ZERO DOKARÓW AMERYKAŃSKICH (0 USD). WYRAŻAJĄ PAŃSTWO W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODĘ NA TO, IŻ OWE OGRANICZENIE ODSZKODOWANIA STANOWI JEDEN Z FUDAMENTALNYCH ELEMENTÓW PODSTAWY UMOWY ZAWARTEJ MIĘDZY PAŃSTWEM A NTI.

      12.Postanowienia ogólne

  Uznają Państwo, iż użytkowanie produktów może podlegać dotyczącym eksportu i importu prawom Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie wszystkich, dotyczących eksportu i importu praw i przepisów, w szczególności zaś uznają Państwo, iż produkty owe nie mogą zostać wyeksportowane lub re-eksportowane do jakichkolwiek krajów objętych embargiem przez Stany Zjednoczone, ani też dostarczone jakiejkolwiek osobie znajdującej się na wykazie imiennie wskazanych cudoziemców (Specially Designed Nationals List) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych, na wykazie osób, którym nie wolno dostarczać wyrobów amerykańskich (Denied Persons List) Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych czy też na wykazie podmiotów objętych szczególnymi wymogami licencji na eksport, reeksport i przekazywanie wyszczególnionych towarów (Entity List), również prowadzonym przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych. Przez użytkowanie produktów, oświadczają i zapewniają Państwo, iż nie znajdują się Państwo w żadnym z takich krajów ani na żadnym z takich wykazów. Zgadzają się też Państwo nie użytkować owych produktów do jakichkolwiek celów zakazanych przez prawo Stanów Zjednoczonych, w tym do opracowywania, projektowania lub wytwarzania pocisków oraz broni jądrowych, chemicznych lub biologicznych.

  Niniejsze warunki oraz stosunki między Państwem a NTI będą podlegać prawom stanu Kalifornia, z wyjątkiem zawartych w nich postanowień o konflikcie praw. Zgadzają się Państwo na poddanie się, dla rozstrzygnięcia wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z nowych warunków, osobistemu i wyłącznemu orzecznictwu sądów w Orange County w Kalifornii. Jeśli chodzi o prawa własności intelektualnej, to zgadzają się Państwo w szczególności, iż dla ochrony lub wyegzekwowania swoich praw NTI może wszcząć przeciwko Państwu sprawę sądową na dowolnym obszarze prawnym. Do warunków owych nie będzie mieć zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

  Niniejsze warunki stanowią całość umowy między Państwem a NTI i w pełni zastępują wszelkie wcześniejsze umowy dotyczące produktów, zawarte między Państwem a NTI. Jeśli jakakolwiek ich część zostanie uznana za nieważną lub nie dającą się wyegzekwować, będzie ona intepretowana w sposób spójny ze stosownymi aktami prawnymi, tak by możliwie ściśle odzwierciedlać oryginalne zamiary stron, zaś pozostałe jej części zachowają pełną moc i skutki. Nieuczynienie przez NTI użytku z jakiegoś prawa bądź klauzuli niniejszych warunków nie stanowi ich uchylenia. O ile nie zostało to wyraźnie określone w niniejszych Warunkach, akceptują Państwo, że żadne osoby trzecie nie będą beneficjentami niniejszej umowy. Zgadzają się Państwo, że wszelkie roszczenia lub działania związane z niniejszymi warunkami lub korzystaniem z produktów muszą zostać zgłoszone w ciągu roku od zaistnienia podstawy powództwa lub ulegną one przedawnieniu.

  Użytkownik nie może scedować, ani przekazać swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody NTI. NTI może dokonać cesji niniejszej umowy bez żadnego ograniczenia.