Användarvillkor för NTI Cloud

Dessa användarvillkor är ett avtal mellan dig (antingen en individ eller en juridisk person) och NTI Corporation. Dessa villkor styr ditt användande av alla NTI Cloud-tjänster, eventuella relaterade programvaruprodukter inkluderat uppdateringar och skrivna dokument. Både programvara och tjänster kan kallas ”produkterna”. Genom att klicka på ”JAG GODKÄNNER” eller liknande knapp, eller genom att använda produkter, går du med på dessa villkor. Om du inte går med på dessa villkor, indikera då inte ditt medtycke och använd inte produkterna. Om du samtycker till dessa villkor på en juridisk persons vägnar representerar du att du har behörighet att binda den juridiska personen till dessa villkor.

    1. Bokföring och avgifter

Du måste registrera dig hos NTI för att använda tjänsten och samtycker till att din registrerade information är korrekt, fullständig och uppdaterad så länge som du fortsätter att använda tjänsten. Om du skaffar ett betalt konto samtycker du till att betala prenumerationen och olika användarbaserade avgifter, om så är fallet, för den typ av konto som du har valt och går med på eventuella gällande restriktioner, inkluderat kvoter för andelen förvaring som du tillåts använda. Om du överskrider någon kvot allokerad till ditt konto samtycker du till att NTI kan begränsa din förmåga att backa upp vidare data tills du reducerat din förvaringsanvändning eller har skaffat en annan typ av konto med en högre kvot eller ingen kvot alls. Om du använder ett kreditkort för betalning auktoriserar du NTI att automatiskt förnya din prenumeration och belasta ditt kreditkort med den aktuella förnyingsavgiften till kreditkortet associerat med ditt konto om du inte i förväg har notifierat NTI att du inte vill att din prenumeration inte ska förnyas.

    2. Lösenord och säkerhet

Du ansvarar för att hålla ditt lösenord säkert och måste samtycka till att inte yppa det för någon tredje part. Du är helt och hållet ansvarig för någon aktivitet som sker under ditt användarnamn och konton. Om du förlorar ditt lösenord eller krypteringsnycklarna för dina konton kan du kanske inte tillgå din uppbackningsinformation. Du måste omedelbart meddela NTI om eventuellt obehörigt användande av dina konton eller någon annan säkerhetsöverträdelse i relation till tjänsterna. Om NTI avgör att en säkerhetsöverträdelse har skett eller är trolig att ske, kommer NTI att suspendera dina konton och kräva att du ändrar dina användarnamn och lösenord.

    3.Integritetspolicy

Du samtycker till att NTI:s insamling, användande och yppande av din personliga information, uppbackningsinformation eller någon annan information kommer att styras av NTI:s integritetspolicy, vilken är del av dessa användarvillkor genom referens. Se integritetspolicy. Se integritetspolicy.

    4.Användande av tjänster och programvara

Gällande under dessa villkor ger NTI dig begränsad, icke exklusiv, icke överförbar och upphävbar licens att använda tjänsterna och programvaror. Du kan installera och använda programvaran endast i utförbar form på det antal och typer av enheter som specificeras i den dokumenteringen för din typ av konto såsom specificerats av NTI eller en annan auktoriserad återförsäljare. Du bekräftar att en viss tredjepartskod kan medfölja programvaran och att licensvillkoren som medföljer den koden gäller för dess användande.

Du bekräftar att NTI eller tredjepart äger alla rättigheter, titel och intresse i och till produkterna, inkluderat immaterialrätt. Förutom för licensen som beviljats genom dessa villkor, äger NTI och dess licensgivare alla rättigheter för produkterna, och inga implicita licenser beviljas till dig.

Du går specifikt med på att du inte, eller kommer låta någon annan person:
 

 • underlicensera, upplåta, hyra ut, låna ut, överföra eller distribuera någon del av produkterna;
 • ändra, adaptera, översätta eller skapa derivat från produkterna;
 • dekompilera, bakåtutveckla, demontera eller på annat vis försöka tillgå källkoden från produkterna; eller
 • avlägsna, skymma, eller ändra något varumärke, copyright eller andra notiser angående äganderättigheter som visas på produkterna.
 •  

      5.Förenlighet med lagar och acceptabelt användande

  Du är helt ansvarig för ditt uppförande relaterat till tjänsterna och eventuell uppbackningsinnehåll du förvarar på tjänsterna. Du samtycker specifikt till att du inte kommer att använda produkterna till:

   
 • överträdelse av någon lag eller regleringar;
 • göra intrång på någon tredje parts immateriella egendom eller rättigheter;
 • överföra något material som innehåller virus eller annan skadlig datorkod eller filer såsom trojanska hästar, datavirus eller tidsbomber.
 •  

      6.Skydd av immateriell egendom

  NTI respekterar andras immateriella egendom och kräver att användare av tjänsterna gör detsamma. När du använder produkterna får du inte ladda upp, förvara, dela, visa, posta, e-posta, skicka eller på annat vis gör material tillgängligt som överträder någon copyright, patent, varumärke, affärshemlighet eller andra immateriella rättigheter som ägs av någon person eller enhet. Under passande omständigheter kommer NTI att avsluta konton som upprepar överträdelser.

      7.Användaransvarsbefrielse

  Du samtycker till att försvara och hålla NTI, dess leverantörer, återförsäljare, partners och deras respektive anslutna ansvarsfria från och emot eventuella krav, skulder, skadestånd, förluster och kostnader, inkluderat rimliga advokatavgifter och – kostnader, i anslutning till:

   
 • ditt användande av produkterna
 • din överträdelse av dessa villkor;
 • din överträdelse av någon tredje parts rättighet, inkluderat immateriella egendomsrättigheter; eller
 • något krav om att din uppbackade information orsakade skada till en tredje part.
 •  

  Denna ansvarsbefrielse överlever avslutandet eller utgången av ditt konto och dessa villkor.

      8.Ändringar till tjänsterna och villkoren

  NTI reserverar rätten att när som helst ändra, suspendera, eller avsluta tjänsterna, i helhet eller delvis, utan notis. Även om inte så förpliktade, kommer NTI att använda kommersiellt rimlig ansträngning att notifiera dig om någon sådan eventuell handling genom att skicka ett e-postmeddelande till dig, ett meddelande i produkten eller genom att posta relevant information på NTI:s webbsida ("sida").

  NTI reserverar rättigheten att ändra dessa villkor när som helst, och varje sådan ändring går i effekt när den postas på denna sida. Alla materialändringar kommer endast att gälla framåt. Ditt fortsatta användande av eventuella produkter följande en sådan ändring utgör ditt samtycke till att vara bunden till de ändrade villkoren. För att hålla dig informerad om eventuella ändringar, se över den senaste versionen av dessa villkor postade på sidan. Om du inte samtycker till att vara bunden till dessa villkor måste du omedelbart sluta använda produkten.

      9.Villkor och upphörande

  Dessa villkor och eventuella postade revideringar, är i effekt så länge som du fortsätter att ha ett konto eller använda produkterna. Du kan upphöra ditt konto när som helst, av vilken anledning som helst, genom att följa instruktionerna och sluta använda produkterna.

  NTI kan avsluta ditt konto och dessa villkor omedelbart och utan förvarning om du inte förnyar din prenumeration, inte betalar eventuella avgifter eller fakturor när de förfaller eller på annat vis inte följer dessa villkor.

  Vid upphörande eller utgång av ditt konto eller dessa villkor har du inte längre rätten att fortsätta använda produkterna, och du kommer inte längre kunna tillgå och återställa din uppbackade information. Du samtycker dessutom specifikt till att NTI inte har några skyldigheter att ge dig eller någon annan en kopia av din uppbackade information och kan automatiskt rensa din uppbackade information från NTI:s system.

      10.Garantifriskrivning

  DU SAMTYCKER SPECIFIKT TILL ATT DITT ANVÄNDANDE AV DENNA PRODUKT ÄR HELT PÅ EGEN RISK, OCH ATT PRODUKTERNA SOM TILLHANDAHÅLLES ÄR PÅ EN BASIS AV "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "SÅSOM TILLGÄNGLIGT". NTI, DESS LEVERANTÖRER, ÅTERFÖRSÄLJARE, PARTNERS OCH DERAS RESPEKTIVE ANSLUTNA UTTRYCKLIGEN FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIER AV ALLA SORTER, VARE SIG UTTRYCKT ELLER IMPLICIT, INKLUDERAT DE IMPLICITA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR SPECIELLT BRUK OCH ICKE-ÖVERTRÄDELSE. SPECIFIKT GER NTI, DESS LEVERANTÖRER, ÅTERFÖRSÄLJARE, PARTNERS OCH DERAS RESPEKTIVE ANSLUTNA INGEN GARANTI ATT (A) PRODUKTERNA MÖTER DINA KRAV; (B) DITT ANVÄNDANDE AV PRODUKTERNA KOMMER ATT SKE PÅ ETT PUNKTLIGT, OAVBRUTET, SÄKERT OCH FELFRITT VIS; (C) EVENTUELL INFORMATION ERHÅLLEN AV DIG SOM RESULTAT AV PRODUKTERNA KOMMER ATT VARA KORREKT ELLER PÅLITLIG; OCH (D) EVENTUELLA DEFEKTER ELLER FEL I PRODUKTERNA KOMMER ATT KORRIGERAS

  EVENTUELLT MATERIAL NEDLADDAT ELLER PÅ ANNAT VIS ERHÅLLET GENOM ANVÄNDANDET AV PRODUKTERNA TILLGÅS PÅ EGEN RISK, OCH DU ÄR HELT ANSVARIG FÖR EVENTUELL SKADA PÅ DIN ENHET ELLER FÖRLUST AV DATA SOM RESULTAT FRÅN NEDLADDNINGEN AV NÅGOT SÅDANT MATERIAL. DU VIDARE BEKRÄFTAR ATT PRODUKTERNA INTE ÄR ÄMNADE FÖR ELLER PASSANDE FÖR ANVÄNDANDE I APPLIKATIONER SOM KAN LEDA TILL DÖDSFALL, PERSONSKADA ELLER ALLVARLIG FYSISK ELLER MILJÖMÄSSIG SKADA.

      11.Ansvarsbegränsning

  DU MEDGER SPECIFIKT ATT NTI, DESS LEVERANTÖRER, ÅTERFÖRSÄLJARE, PARTNERS OCH DESS RESPEKTIVE ANSLUTNA INTE HÅLLS ANSVARIGA FÖR NÅGON INDIREKT, TILLFÄLLIG, SPECIELL, EFTERFÖLJANDE ELLER AVSKRÄCKANDE SKADESTÅND, INKLUDERAT SKADESTÅND FÖR VINSTBORTFALL, FÖRLUST AV AFFÄRSVÄRDE, ANVÄNDANDE, DATA, KOSTNAD FÖR ANSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSGODS ELLER TJÄNSTER, ELLER NÅGOT ANNAT IMMATERIELLT SKADESTÅND (ÄVEN OM PARTEN DU SÖKER SKADESTÅND FRÅN HAR INFORMERAD OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND), RESULTERANDE FRÅN OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA PRODUKTERNA ELLER PÅ NÅGOT ANNAT VIS RELATERAT TILL PRODUKTERNA.

  DU SAMTYCKER TILL ATT DET KOLLEKTIVA ANSVARET FÖR NTI, DESS LEVERANTÖRER, ÅTERFÖRSÄLJARE, PARTNERS OCH DERAS RESPEKTIVE ANSLUTNA FÖR NÅGON OCH ALLA KRAV I ANSLUTNING TILL PRODUKTERNA ÄR BEGRÄNSAT TILL DET BELOPP FAKTISKT BETALAT FÖR KONTOT UNDER ETT (1) ÅRS PERIOD INNAN DET RELEVANTA KRAVET ELLER ETT HUNDRA DOLLAR (US$100), VILKENDERA ÄR LÄGRE. I DE FALL DÅ KONTOT ÄR GRATIS ELLER ETT PROVKONTO, SAMTYCKER DU TILL ATT DET KOLLEKTIVA ANSVARET FÖR NTI, DESS LEVERANTÖRER, ÅTERFÖRSÄLJARE, PARTNERS OCH DERAS RESPEKTIVE ANSLUTNA FÖR NÅGON OCH ALLA KRAV I ANSLUTNING TILL PRODUKTERNA ÄR NOLL DOLLAR (US$0). DU SAMTYCKER SPECIFIKT TILL ATT DENNA SKADESTÅNDSBEGRÄNSNING ÄR DEN FUNDAMENTALA GRUNDEN FÖR UPPGÖRELSE MELLAN DIG OCH NTI.

      12.Allmänt

  Du samtycker till att användandet av dessa produkter kan gälla under export- och importlagarna i USA och andra länder. Du samtycker att du följer alla export- och importlagar och regleringar. Du samtycker specifikt till att produkterna inte får exporteras till något land som USA har embargo gentemot, eller till någon inom USA:s finansdepartements lista över speciellt designerade nationaliteter eller USA:s handelsdepartement lista över nekade personer eller enheter. Genom att använda produkterna representerar och garanterar du att du inte befinner dig i ett sådant land eller på någon sådan lista. Du samtycker även till att du inte kommer att använda produkterna för något syfte som förbjuds av amerikansk lag, inkluderat utvecklandet, design, tillverkning eller produktion av missiler, atom-, kemiska eller biologiska vapen.

  Dessa villkor och relationen mellan dig och NTI gäller under lagarna i staten Kalifornien, exklusivt dess konflikter med lagar. Du samtycker till att gälla under den personliga och exklusiva jurisdiktionen av rätten i Orange County, Kalifornien för att lösa eventuell tvist eller krav som uppstår från dessa villkor. Gällande immateriella egendomsrättigheter så samtycker du specifikt till att NTI kan inge en process i valfri jurisdiktion för att skydda eller genomdriva sina rättigheter. FN-konventionen gällande avtal för internationell försäljning av varor gäller inte under dessa villkor.

  Villkoren bildar hela avtalet mellan dig och NTO och ersätter till fullo eventuella tidigare avtal mellan dig och NTI i relation till produkterna. Om någon del av dessa villkor hålls ogiltig eller ej verkställbar, kommer den delen att tolkas i enlighet med gällande lagför att reflektera, så nära som möjligt, parternas originalavsikt, och den kvarstående delen kommer att vara i effekt och gällande. NTI:s misslyckande att utöva eller genomdriva någon del av dessa villkor kommer inte att ses som en befrielse av sådana rättigheter eller provision. Du samtycker till att, förutom såsom annars utryckt i dessa villkor, kommer det inte att finnas någon tredje parts förmånstagare för dessa villkor. Du samtycker till att eventuellt krav eller talan relaterad till dessa villkor eller användandet av produkterna måste inkomma inom ett (1) år efter föremål för talan uppstod eller kommer för alltid att vara spärrad.

  Du kan inte överlåta någon av dina rättigheter under dessa villkor till en tredje part utan skriftligt godkännande från NTI. NTI kan fritt överlåta detta avtal.